Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi višine sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.4. Predlog dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.5. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z neurji 2. junija 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.6. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2019, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.7. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2020, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.8. Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2021, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.9. Predlogi projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalka: Irena Šinko

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o nepriznavanju ruskih potnih listin, izdanih v zasedenih tujih regijah, Poročevalka: Tanja Fajon

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 24. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Uroš Brežan

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 25. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.14. Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh 24. oktobra 2022 v Bruslju, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1.15. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na srečanju ministrov za zunanje zadeve Evropske unije ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (EU-CELAC) v Buenos Airesu ter obisk od 25. oktobra do 1. novembra 2022 v Argentinski republiki in Vzhodni republiki Urugvaj ter informacija o nameravanem podpisu memorandumov o sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in ministrstvi za zunanje zadeve Republike Paragvaj, Republike Paname in Dominikanske republike ob robu srečanja EU-CELAC, Poročevalka: Tanja Fajon

1.16. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve dr. Branka Lobnikarja na srečanju Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi 26. in 27. oktobra 2022 v Bruslju, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1.17. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Ciper o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: Marjan Šarec

1.18. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Bolgarije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Madžarske, Vlado Republike Severne Makedonije, Vlado Črne Gore, Vlado Republike Srbije, Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju pri iskanju in reševanju zrakoplovov, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.19. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju raziskovalne infrastrukture za Evropsko raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost (E-RIHS ERIC), Poročevalec: dr. Igor Papič

1.20. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti četrte točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-5/2022/3 z dne 27. 1. 2022 glede izvedbe celovite revizije poslovanja CMSR, Poročevalka: Tanja Fajon

1.22. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Republike Slovenije Tanje Fajon na zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 21. oktobra 2022 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon

1.23. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na konferenci o digitalnem in zelenem prehodu v organizaciji Svetovnega gospodarskega foruma 25. oktobra 2022 v Ženevi, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVII. Alpski konferenci 26. in 27. oktobra 2022 v Brigu v Švici, Poročevalec: Uroš Brežan

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem zasedanju OECD Odbora za kmetijstvo (COAG) 3. in 4. novembra 2022 v Parizu, Poročevalka: Irena Šinko

1.26. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Marka Štucina na 18. evropskem vrhu 24. oktobra 2022 v Salzburgu, Poročevalka: Tanja Fajon

1.27. Informacija o obisku ministra za finance Klemna Boštjančiča od 26. do 31. oktobra 2022 na Japonskem, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.28. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na mednarodni prireditvi obrambne, letalske in vesoljske opreme SAHA EXPO 2022 (SAHA EXPO 2022 Defence and Aerospace Exhibition) 26. in 27. oktobra 2022 v Istanbulu, Poročevalec: Marjan Šarec

1.29. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve Tine Heferle na četrti ministrski konferenci Praškega procesa 24. in 25. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1.30. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejana Židana na predstavitvi Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 25. oktobra 2022 v Monoštru, Poročevalec: Matjaž Han

1.31. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o državnih simbolih, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

1.34. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Sedemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.35. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča za pripravo strategije in nacionalnega programa celovite vodooskrbe v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Uroš Brežan

II. LISTA B

2. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev – prva obravnava, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

4. Poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama, d. d. za leto 2021 in določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2021, poročevalec: Uroš Brežan

5A. Predlog sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, poročevalec: Danijel Bešič Loredan  

5B. Informacija o izhodiščih za pripravo interventnih ukrepov za omejitev dviga oskrbnin v domovih za starejše občane ter pripravo ukrepov za predčasno redno uskladitev pokojnin, poročevalec: Luka Mesec

5C. Predlog za uvrstitev štirih novih projektov in povečanje vrednosti dveh projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5Č. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

5D. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede proračunskih dokumentov za leti 2023 in 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič  

5E. Poročilo o izvajanju Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

5F. Predlog stališča Vlade Republike Slovenije glede vizumske liberalizacije za Kosovo, Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

6A. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika, Poročevalec: Luka Mesec

6B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6C. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7.2. Skupščina družbe BORZEN, d. o. o. – Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rado Fele

8.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje

8.2. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve

8.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje zadeve

8.5. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

8.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost šport

8.7. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo

8.8. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo

8.9. Predlog odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije vrhovnemu državnemu tožilcu svétniku na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

8.10. Predlog odločbe o premestitvi okrajne državne tožilke z Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

8.11. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ministrstva, pristojnega za delo, za člana sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

8.12. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Institut Jožef Stefan

8.13. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

8.14. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije

8.15. Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Delovne skupine vlade za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij

8.16. Predlog imenovanja Strokovne komisije za izbiro koncesionarjev za izvajanje državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.2. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja za sporazumno reševanje spora novinarjev in drugih medijskih delavcev v Javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko