Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 16. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za obrambo za upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

2. Predlog določitve Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava kot upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 2712 Dobrava,  (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: Luka Mesec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave – pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim zaradi ureditve lastniškega razmerja pri nepremičnini v k. o. 1151 Brezje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji v upravnih postopkih zaradi razlastitve ali omejitve lastninske pravice v okviru operacije "Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave" ,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog izplačila redne delovne uspešnosti direktorja, direktorice in namestnikov direktorja oziroma direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

5A. Predlog odločbe o izplačilu odpravnine ob upokojitvi nekdanjega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5B. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

5C. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

5Č. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

5D. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

5E. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

5F. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

5G. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5H. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6. Predlog prenehanja funkcije vrhovnega državnega tožilca svétnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog odločbe o premestitvi okrajne državne tožilke iz Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

8. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prvega kariernega razreda - naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ministrstva, pristojnega za delo, za člana sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalec: Luka Mesec

10. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Institut Jožef Stefan, Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

12. Predlog razrešitve in imenovanja članov stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, Poročevalka: Petra Bezjak Cirman

13. Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Delovne skupine vlade za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

14. Predlog imenovanja Strokovne komisije za izbiro koncesionarjev za ureditev izvajanja državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, Poročevalec: Uroš Brežan

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog izdaje soglasja državni sekretarki v Kabinetu predsednika Vlade  Republike Slovenije za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: Petra Škofic