Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja z vsebino izbrisnega dovoljenje na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Loška dolina št. 2130-14R213001, Poročevalec: Matjaž Han

2. Predlog soglasja z vsebino izbrisnega dovoljenje na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Sežana št. 2130-14R213008, Poročevalec: Matjaž Han

3. Predlog določitve Doma na Krasu kot upravljavca nepremičnin v katastrski občini 2304 Nova Gorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Potrditev predloga določitve redne delovne uspešnosti in ocene direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

5. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog določitve višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

7. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7A. Predlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi z direktorjem Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog razveljavitve Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-119/2022/2 z dne 31. 5. 2022  o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Milanu, Poročevalka: Tanja Fajon

12. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije vrhovnemu državnemu tožilcu svétniku na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika oziroma predstavnice ustanovitelja v svet zavoda Obalnega doma upokojencev Koper, Poročevalec: Luka Mesec

14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v svet zavoda Doma Danice Vogrinec Maribor, Poročevalec: Luka Mesec

15. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Koroški dom starostnikov, Poročevalec: Luka Mesec

16. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Poročevalec: dr. Igor Papič

17. Predlog razrešitve in imenovanja članov in njihovih namestnikov v Komisiji za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, Poročevalec: Marjan Šarec

18. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

19. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta za socialno ekonomijo, Poročevalec: Matjaž Han

20. Predlog imenovanje članov Razvojnega sveta Republike Slovenije, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

21. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za namen izdaje zelenih, socialnih oziroma trajnostnih obveznic Republike Slovenije, Poročevalec: Klemen Boštjančič

22. Predlog razrešitve in imenovanje namestnika predsednika slovenske delegacije v Stalni slovensko-avstrijski komisiji za mejo, Poročevalka: Tanja Fajon

23. Predlog razrešitve in imenovanje člana slovenske delegacije v Mešani slovensko-madžarski komisiji za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje, Poročevalka: Tanja Fajon

24. Predlog razrešitve in imenovanje namestnika predsednika slovenske delegacije v Mešani slovensko-italijanski komisiji za vzdrževanje državne meje, Poročevalka: Tanja Fajon

25. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo ustreznih rešitev s področja začasne zaščite ter položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

26. Predlog razrešitve in imenovanja članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar