Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.5. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v občini Škofja Loka v letih 2022 in 2023, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.6. Operativni program varstva pred hrupom, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog mnenja o predlogu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, da naloži Ministrstvu za okolje in prostor pripravo programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela za zemljišči s parc. št. 360/7 in 999/5, obe k. o. Limbuš, poročevalec: Uroš Brežan

1.8. Predlog za uvrstitev novega projekta 1545-22-0006 Ekosistem digitalnih storitev za starejše v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.9. Polletno poročilo o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.11. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2021, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.12. Predlog mnenja o zahtevi Policijskega sindikata Slovenije za oceno ustavnosti tretjega in enajstega odstavka 200., desetega odstavka 202. in drugega odstavka 211. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Luka Mesec

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s spremembo prilog 10-A in 10-B Sporazumu, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 11. in 12. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 13. in 14. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalec: Luka Mesec 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 13. in 14. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.19. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na letnem Forumu Strategije EU za podonavsko regijo 19. in 20. oktobra 2022 v Košicah, Poročevalka: Tanja Fajon

1.20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo 9. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.21. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.22. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.23. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike o vzajemnih kodifikacijskih storitvah, poročevalka: Tanja Fajon

1.24. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o sodelovanju v okviru operacije UNIFIL, poročevalka: Tanja Fajon

1.26. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 11. oktobra 2022 na Madžarskem, poročevalec: Matjaž Han

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 10. do 16. oktobra 2022 v Washingtonu, D.C., poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.28. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 12. in 13. oktobra 2022 v Neustrelitzu v Zvezni republiki Nemčiji, poročevalka: Tanja Fajon

1.29. Predlog za izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja preko UNIDO – »Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022−2024« in »Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022−2024«, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.30. Predlog spremembe sklepa glede koordinacije projekta nadaljevanja skupne razstave med Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo, državami naslednicami nekdanje SFRJ, Črno goro in državo Bosno in Hercegovino v muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów Poljska, poročevalka: dr. Asta Vrečko  

1.31. Poročilo o zaključku pogajanj 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.32. Poročilo o rezultatih in zaključkih pogajanj in sodelovanju Slovenije pri 8. polnitvi Svetovnega sklada za okolje, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.33. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana z delegacijo na sedežu UNIDO na Dunaju 30. junija 2022 in predlog za izvedbo dodatnega financiranja projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Razvoj vključujoče in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu« preko UNIDO, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

II. LISTA B

2. Predlog ugotovitve posebnih razmer in določitev prednostnih prevoznih storitev v železniškem prometu, ki so potrebne za zagotavljanje oskrbe slovenske energetike in zalog za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2A. Predlog za zagotovitev stabilnega poslovanja družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Informacija o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona pri županu Trsta Robertu Dipiazza 7. oktobra 2022 v Trstu, Poročevalec: Matej Arčon 

3A. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke, za zagotavljanje javnosti, integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter poštenostjo izvedbe volitev ter referendumov, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 4.1. Skupščina družbe SODO, d. o. o. – Predlog soglasja k Aneksom št. 4 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

5.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.2. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance

5.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

5.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

5.5. Predlog imenovanja članov Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

5.6. Predlog imenovanja članov Statističnega sveta Republike Slovenije 

5.7. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje 

5.8. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja 

5.9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo 

5.10. Predlog imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo, v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

5.12. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje 

5.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije

5.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike 

5.15. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2158 Mošnje, k. o. 2017 Dolenji Logatec, k. o. 397 Hajdina in k. o. 400 Ptuj 

5.16. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Radohova vas

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6.2. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.3. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan