Skoči do osrednje vsebine

Realizacija državnega proračuna v prvih devetih mesecih

Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih devetih mesecih zabeležil skoraj 9,3 milijarde evrov prihodkov, kar je v primerljivem obdobju lani za približno 1,3 milijarde evrov oziroma 16,2 % višji. Odhodki so se znižali za skoraj 837 milijonov evrov oziroma 8 %, kar znaša okoli 9,6 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako v prvih devetih mesecih znašal 324 milijonov evrov.

v zgornjem delu slike napis proračunska realizacija. V ozadju pa v stolpec zloženi kovanci.

Proračunska realizacija

Davčni prihodki so v prvih devetih mesecih znašali dobrih 7,8 milijarde evrov in so za 17,7 % ali skoraj 1,2 milijarde evrov višji kot v enakem obdobju lani.

Prihodki od dohodnine so v prvih devetih mesecih dosegli dobro milijardo evrov in je od primerljivega lanskega obdobja višja za 2,5 %.

Prilivi iz davka na dodano vrednost so v obravnavanem obdobju dosegli 3,5 milijarde evrov in so višji za 581 milijonov evrov oziroma 19,6 % glede na enako obdobje lani. Razlogi za rast je predvsem zaustavitev gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času spopadanja s epidemijo ter posledična zadržanost potrošnje in visok indeks cen življenjskih potrebščin.

Prilivi iz davka od dohodkov pravni oseb so dosegli dobre 1,2 milijarde evrov in so za 44,5 % višji glede na enako obdobje lani, kar je odsev boljšega poslovanja podjetij v letu 2021 in posledično višjih akontacij.

Nedavčni prihodki so v prvih devetih mesecih dosegli približno 590 milijonov evrov, kar je 8,3 % manj kot v enakem obdobju lani. V lanskem letu smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Prejeli smo okoli 677 milijonov evrov evropskih sredstev in so za 107,1 milijona evrov višji kot v enakem obdobju lani.

Za stroške dela smo v prvih devetih mesecih namenili okoli 1,1 milijarde evrov oziroma 5,6 % manj kot lani. Posledica so v večji meri neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in rizičnih razmerah.

Izdatki za obresti so v obravnavanem obdobju dosegli 561,1 milijona evrov in so za 71,5 milijona evrov nižji od lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili dobre 1,4 milijarde evrov oziroma 29,8 % manj kot v istem obdobju lani. Za 28,8 milijona evrov so se znižali transferi nezaposlenim, ki je posledica nižjega števila slednjih.

Državni proračun je za investicije v prvih devetih mesecih namenil 785,1 milijona evrov oziroma 24,8 % več kot v enakem obdobju lani.