Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.4. Dopolnitve programa dela državne geodetske službe za leto 2022, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.5. Predlog skupnega odzivnega poročila Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 in Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.6. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2021, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.7. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021 ter letna poročila skladov in agencij, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.8. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.9. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2020, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede odstranitve kategorije navadnega deviškega oljčnega olja iz Priloge B k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v upravnem organu Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo glede sprememb Priloge I k navedeni pogodbi, Poročevalka: Irena Šinko

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1108/70 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh in Uredbe Komisije (ES) št. 851/2006 o določitvi vsebine postavk v računovodskih obrazcih iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1108/70, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Tajsko na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Malezije na drugi strani v imenu Evropske unije, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 4. oktobra 2022 v Luksemburgu, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. ministrski konferenci »Okolje za Evropo« od 5. do 7. oktobra 2022 v Nikoziji, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta »Zmanjšanje zaostankov Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah«, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.22. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na 9. vrhu EUMED 30. septembra 2022 v Kraljevini Španiji, poročevalka: Tanja Fajon

1.23. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Samuela Žbogarja na 52. generalni skupščini Organizacije ameriških držav od 5. do 7. oktobra 2022 v Limi v Peruju, poročevalka: Tanja Fajon

1.24. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje mag. Tadeja Ostrca na ministrski konferenci »Pot naprej po pandemiji« 7. oktobra 2022 v Larnaci na Cipru, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.25. Informacija o sodelovanju ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na ministrskem srečanju Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 6. in 7. oktobra 2022 v Pezinoku na Slovaškem, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.26. Poročilo o udeležbi tripartitne delegacije Republike Slovenije na 110. rednem zasedanju Mednarodne konference dela med 27. majem in 11. junijem 2022 v Ženevi ter Informacija o sprejetju pravnih standardov Mednarodne organizacije dela, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, Poročevalec: dr. Igor Papič

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, Poročevalec: dr. Igor Papič

II. LISTA B

2. Proračunski dokumenti za leti 2023 in 2024

2.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2.2. Proračunski memorandum za leti 2023 in 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič

2.3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič

2.4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič

2.5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2.6. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2.7. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2B. Predlog zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

3. Predlog odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost pri uvozu, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3A. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

4. Predlog dopolnjenega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

5. Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027, poročevalka: Irena Šinko

6. Predlog programa evropske kohezijske politike 2021–2027 ter seznanitev z Območnim načrtom za pravični prehod Zasavske premogovne regije in Območnim načrtom za pravični prehod Savinjsko Šaleške premogovne regije, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

6A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

8.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje

8.2. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve

8.8. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino

8.9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije

8.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Bežigrad Ljubljana

8.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

8.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica

8.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana

8.14. Predlog razrešitev in imenovanj predstavnic ustanovitelja v Svet javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

8.15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

8.16. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

8.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

8.18. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 73/2020-20

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

9.2. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

9.3. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9.4. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9.5. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9.6. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9.7. Predlog sklepa o ustanovitvi delovne skupine vlade za pregled investicijskih vlaganj Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v projekt drugi tir železniške proge Divača–Koper, Poročevalec: mag. Bojan Kumer