Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju Zakona o vesoljskih dejavnostih, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Curaden Slovenija, d. o. o.«, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Bače – lovilna jama na Bači, poročevalec: Uroš Brežan

1.5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Tolminke – lovilna jama na Tolminki, poročevalec: Uroš Brežan

1.6. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Jedrska nesreča 2022«, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.7. Predlog soglasja k pobudi Občine Pesnica za pripravo občinskega prostorskega izvedbenega akta v območju Državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor–Šentilj, poročevalec: Uroš Brežan

1.8. Predlog podelitve predhodnega soglasja gospodarski družbi Modex IC, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.9. Predlog pojasnil v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Izvajanje stanovanjske politike v Republiki Sloveniji« ter pooblastila za udeležbo in zastopanje na razčiščevalnem sestanku, poročevalec: Uroš Brežan

1.10. Letno poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.11. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, poročevalka: Petra Bezjak Cirman    Gradivo

1.12. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 glede preoblikovanja mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba zavzeti v imenu Evropske unije v Svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (MOK) v zvezi s pristopom Republike Azerbajdžan k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju izredne makrofinančne pomoči Ukrajini z okrepitvijo skupnega sklada za rezervacije z jamstvi držav članic in posebnimi rezervacijami za nekatere finančne obveznosti v zvezi z Ukrajino, za katere je zagotovljeno jamstvo na podlagi Sklepa št. 466/2014/EU, ter o spremembi Sklepa (EU) 2022/1201, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, o spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 in o razveljavitvi Uredbe (EU) 1315/2013, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Novi evropski program za inovacije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za programe sodelovanja za obdobje 2014–2020, ki se podpirajo v okviru evropskega instrumenta sosedstva in cilja »evropsko teritorialno sodelovanje«, po motnjah pri izvajanju programov, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prenovitev), poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost - notranji trg, industrija, raziskave in vesolje (notranji trg in industrija) 29. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za varstvo potrošnikov, 23. septembra 2022 v Pragi, Poročevalec: Matjaž Han

1.26. Informacija o pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Strategiji EU za podonavsko regijo in Strategiji EU za alpsko regijo, Poročevalka: Tanja Fajon

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvom za promet Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Revizije št. 1 Memoranduma o soglasju o ustanovitvi, upravljanju in delovanju Centra odličnosti za združeno kemično, biološko, radiološko in jedrsko obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

1.29. Predlog programa predsedovanja Slovenije Konvenciji o varstvu Alp 2023–2024, Poročevalec: Uroš Brežan

1.30. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2022 – CC22«, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.31. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »Parallel and Coordinated Exercise EU Integrated Resolve 2022 - PACE EU IR22«, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.32. Predlog materialne pomoči Islamski republiki Pakistan za ublažitev posledic poplav, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Marjana Šarca na ministrskem sestanku Jadransko-Jonske pobude (ADRION) 4. oktobra 2022 v Benetkah, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.34. Izhodišča za udeležbo ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko z delegacijo na Svetovni konferenci UNESCO o kulturnih politikah in trajnostnem razvoju Mondiacult 2022 od 28. do 30. septembra 2022 v Mehiki, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.35. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča od 28. septembra do 4. oktobra 2022 na Japonskem, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.36. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 12. To Be Secure Forumu od 6. do 8. oktobra 2022 v Budvi, Poročevalka: Tanja Fajon

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič   

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič  

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi – prva obravnava, poročevalec: Klemen Boštjančič  

2Č. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – prva obravnava, poročevalec: Klemen Boštjančič  

2D. Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 – nujni postopek, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

2E. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina – nujni postopek, poročevalec: Matjaž Han  

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – skrajšani postopek, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4A. Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, poročevalec: Luka Mesec  

5. Predlog dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

6. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

7. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

8. Informacija o sodelovanju prostovoljcev društev in drugih nevladnih organizacij, ki so opravljali naloge zaščite, reševanja in pomoči v času intervencije gašenja velikega požara na Krasu od 17. 7. 2022 do 1. 8. 2022, ter predlog za odobritev proračunskih sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

8A. Informacija o obrambnih izdatkih Republike Slovenije, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

9. Informacija o afriški prašičji kugi (APK) – situacija in ukrepi, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

10. Analiza strukture obstoječih delovnih mest, potrebnih za delovanje sodstva in Bela knjiga o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

10A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo 30. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z domnevnimi spolnimi in finančnimi zlorabami, Poročevalka: Petra Škofic

10Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z ilegalnimi prehodi in varnostjo državljanov, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

10D. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z ustreznimi prezračevalnimi sistemi v javnih ustanovah za spopad z epidemijo koronavirusa, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

11. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

11.1. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – Revidirano letno poročilo SDH, d. d. in skupine SDH za poslovno leto 2021 ter Informacija o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb SDH, in o načinu določanja teh prejemkov ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu SDH, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

11.2. Predlog odpoklica in imenovanja članov nadzornega sveta družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

12.1. Predlog razrešitve direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor

12.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor

12.3. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

12.4. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke svetnice na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

12.5. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

12.6. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

12.7. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

12.8. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

12.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o oblikovanju in sestavi Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva

12.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni

13. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

13.1. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju funkcije generalnega državnega odvetnika, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13.2. Predlog imenovanja generalnega državnega odvetnika, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan