Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju ter staranju žganih pijač, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.4. Predlog spremembe akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma za obdobje 2022–2024, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1.5. Predlog odgovora na prošnjo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za posredovanje stališča vlade v zvezi s pobudo glede javnega priznanja osamosvojitvenih aktivnosti oziroma osamosvojitvenega sodelovanja vsem takratnim aktivnim udeležencem, ne zgolj članom veteranskih združenj, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.7. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.9. Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021, Poročevalka: Tanja Fajon

1.10. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v obdobju januar–junij, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.11. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 v Sloveniji, Poročevalka: Irena Šinko

1.12. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-457/22 Tožba Evropske komisije proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem Evropske unije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)5500/25 z dne 19. 7. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 20. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci češkega predsedstva o vključevanju invalidov na trg dela 20. in 21. septembra 2022 v Pragi, Poročevalec: Luka Mesec

1.16. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana od 21. do 22. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han

1.17. Pobuda za podpis Drugega dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.18. Pobuda za sklenitev večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih prek digitalnih platform (DPI MCAA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Deklaracije med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o krepitvi dvostranskega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na splošni razpravi 77. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, 19.–27. september 2022, poročevalka: Tanja Fajon

1.22. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 20. in 21. septembra 2022 v Črni gori, poročevalec: Marjan Šarec

1.23. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na konferenci z naslovom »8. OVSE dialog – Akademija za mlade aktivistke« 19. septembra 2022 v Mauerbachu v Avstriji, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

II. LISTA B

2. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   gradivo

2A. Zaprosilo za oceno Fiskalnega sveta glede obstoja okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu v letu 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

3A. Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka – nujni postopek, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

4. Predlog odloka o spremembi Odloka o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija), poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

5. Informacija o poteku odstranjevanja žičnate ograje na meji z Republiko Hrvaško, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar  

5A. Poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo, drugo, tretje in četrto četrtletje leta 2020, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

5B. Informacija o izvedeni reviziji o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske, Poročevalec: Marjan Šarec

5C. Izhodišča za razrešitev stavkovnih zahtev in pogajanja za sklenitev Aneksa k Posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – tarifni del, poročevalec: Danijel Bešič Loredan  

5Č. Predlog izhodišč Vlade Republike Slovenije za pogajanja v zvezi s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, poročevalec: dr. Igor Papič   

5D. Predlog izhodišč Vlade Republike Slovenije v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in Visokošolskega sindikata Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič  

6A. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje, poročevalec: Klemen Boštjančič  

6B. Predlog opredelitve do ugotovitev in priporočil Petega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Letno poročilo DUTB za leto 2021, odločitev o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in razporeditvi bilančnega dobička, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

8.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance

8.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8.3. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada

8.4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnih sporih, opr. št. II U 202/2022 tožeče stranke Občina Črna na Koroškem in II U 205/2022 tožeče stranke Občina Prevalje zoper odločbi Ministrstva za javno upravo št. 410-45/2022/12 in 410-45/2022/10

8.5. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Višjega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu

8.6. Predlog zbirnega predloga skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2023 in 2024

8.7. Predlog pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorice Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

8.8. Predlog soglasja državni sekretarki v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela

8.9. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila v korist investitorja poslovno stanovanjskega objekta Zelena hiša na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

8.10. Predlog določitve Šolskega centra Ljubljana za upravljavca nepremičnine v uporabi

8.11. Predlog določitve Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 1625 Ribnica

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalec: Luka Mesec

9.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalec: Luka Mesec

9.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper, Poročevalec: mag. Bojan Kumer