Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJEI.

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, Poročevalka: Irena Šinko

2. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2021, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2021, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega Sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zaščito kmetijskih zemljišč in odpravljanje zaraščenosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022, Poročevalka: Irena Šinko

10. Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

11. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

13. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d. d. – v prisilni poravnavi, Poročevalec: Klemen Boštjančič

16. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

17. Poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2021 ter nad delom direktorja agencije in soglasje o pokritju presežka odhodkov nad prihodki Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

18. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2021 za javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

19. Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0047 Nepovratne finančne spodbude občanom sNES v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

20. Predlog za uvrstitev treh projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

21. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0006 CA EED 3: Usklajena dejanja na področju URE v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

22. Predlog za uvrstitev projektov 2330-22-0034 Pomoč za sektor mleka in 2330-22-0035 Pomoč zaradi visokih cen energentov v kmetijstvu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

23. Predlog za uvrstitev projekta 2330-22-0031 Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

24. Predlog za spremembo projekta 2330-20-0012 Nakup zemljišč-vodovarstveno območje 2020-2025 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

III. ZADEVE EU

25. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/22 – tožba Evropske komisije proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem Evropske unije zaradi neizpolnjevanja obveznostih iz 4., 5. in 15. člena Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter Priloge I(B) in (D) navedene direktive, Poročevalec: Uroš Brežan

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES, Poročevalec: Matjaž Han

27. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil o uporabi slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 glede uvedbe novih modulov okoljsko-ekonomskih računov, Poročevalec: Tomaž Smrekar

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. julija 2022 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

31. Informacija o mednarodnih aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu otvoritvenih slovesnosti 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA ter o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske o trajnostnem razvoju v kmetijstvu, gozdarstvu ter prehranskih sistemih od 20. do 25. avgusta 2022 v Gornji Radgoni, Poročevalka: Irena Šinko

32. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na Slovenskem dnevu na 47. svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia od 25. do 27. avgusta 2022 v Carigradu, Poročevalka: Irena Šinko

33. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije in Vlado Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

34. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na konferenci Združenih narodov o oceanih med 27. junijem in 1. julijem 2022 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

35. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 8. julija 2022 v Dublinu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

36. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja mag. Marka Koprivca v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo okrevanja po epidemiji koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 med 13. in 18. julijem 2022 v New Yorku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s predlogi za preprečevanje zlorab v postopkih poenostavljenih prisilnih poravnav (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

38. Predlog odgovora na Zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z domnevnim zakotnim pisaštvom podjetja Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje, d. o. o. (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Dominika Švarc Pipan

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z eksplozijo v podjetju Melamin v Kočevju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z državnim sofinanciranjem investicije izgradnje čistilne naprave za območje aglomeracije Hrib-Loški potok, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi z regulacijo cen električne energije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

42. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča o dopustitvi možnosti za preoranje trajnega travinja s statusom Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) s ciljem večje prehranske varnosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

43. Predlog odgovora na pobude državnih svetnikov dr. Marjana Maučeca in Srečka Ocvirka za sistemsko ureditev protitočne letalske obrambe v Sloveniji, njeno financiranje iz državnih sredstev ter razširitev pristojnosti izvajanja ukrepov zoper točo in odpravljanje morebitnih posledic na več ministrstev (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

VI. RAZNO

44. Informacija glede usklajevanja novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter novele Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

45. Informacija glede pomoči gospodarskim družbam zaradi višjih cen energentov