Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM


1. Predlog soglasja Republike Slovenije k predlogu Republike Hrvaške o prenosu odvzetega premoženja na Republiko Hrvaško, Poročevalec: Klemen Boštjančič


3. Predlog izdaje soglasja k sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič


4. Predlog soglasja k sklenitvi Pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin v lasti Univerze v Maribori v korist Občine Hoče Slivnica, Poročevalec: dr. Igor Papič


5. Predlog sklenitve pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine v k. o. 2682 Brdo v uporabi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Igor Papič


6. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 548 - Zgornja Senarska in 605 - Spodnje Dobrenje, Poročevalec: mag. Bojan Kumer


7. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2455 Sežana in v k. o. 2315 Šempeter v lasti Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


8. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2455 Sežana v lasti Republike Slovenije(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2635 Rogaška Slatina (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1219 Sodna vas (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


11. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 2544 Trpčane (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


12. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnine v Gotenici (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar


13. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin v Ljubljani  in Mariboru ter Ministrstva za pravosodje za upravljavca nepremičnin v Celju ter Krškem (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik


14. Predlog določitve Ministrstva za obrambo za upravljavca navedenih nepremičnin v k. o. 659 Tabor (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec


15. Predlog določitve Doma na Krasu za upravljavca nepremičnine v k. o. 2452 Divača (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec


16. Predlog določitve Centra za socialno delo Posavje za upravljavca nepremičnin v k. o. 1322 Krško (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec


17. Predlog določitve Doma upokojencev Nova Gorica za upravljavca nepremičnin vse k. o. 2207 Bovec (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH


18. Predlog seznanitve z vsebino pod odložnim pogojem sklenjene sodne poravnave št. P 248/2021-II z dne 14. 7. 2022 med tožečo stranko in toženo stranko, Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko


19. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za finance za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti vlade, Poročevalec: Klemen Boštjančič


20. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za okolje in prostor za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV


21. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


22. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer


23. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za imenovanje predstavnika kmetov v Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko


24. Predlog Zbirnega kadrovskega načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik


25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s seznamom zaposlenih v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik


26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi vprašanjem navzkrižja interesov Aleša Šabedra, svetovalca v kabinetu ministra za zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan


27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z novim vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan


28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s kadrovskimi menjavami v Policiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ


29. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han


30. Predlog razrešitve s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon


31. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon


32. Predlog razrešitve direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Igor Papič


33. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Igor Papič


34. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik


35. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame, Poročevalec: Uroš Brežan


36. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko


37. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Poročevalec: dr. Igor Papič


38. Predlog imenovanja članov Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Poročevalka: Tanja Fajon


39. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu, Poročevalec: Klemen Boštjančič


40. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Odboru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, Poročevalec: Luka Mesec


41. Predlog razrešitve koordinatorja med Vlado Republike Slovenije in operativno delovno skupino strokovnjakov, ki pomagajo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije pri zastopanju Republike Slovenije v napovedani mednarodni arbitraži, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA


42. Predlog sprememb Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik


43. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za kulturo za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: dr. Asta Vrečko


44. Predlog soglasja državni sekretarki v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: Irena Šinko


45. Predlog soglasja ministru za zdravje za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan


46. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko


47. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje ministru v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek


48. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan