Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik  

1.6. Predlog sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2022/2023, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.8. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Zvoh, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.9. Dodatek k Strategiji digitalne transformacije gospodarstva, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.10. Poročilo o izvedenih aktivnostih Delovne skupine za vesolje, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.11. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2021 in načrtih prihodnjega sodelovanja, poročevalka: Tanja Fajon

1.12. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2021, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.13. Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh  

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil o olajšavi za zmanjšanje naklonjenosti zadolževanju v razmerju do lastniškega kapitala in o omejitvi odbitka obresti za namene davka od dohodkov pravnih oseb, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Moč trgovinskih partnerstev: skupaj za zeleno in pravično gospodarsko rast, Poročevalec: Matjaž Han 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) in Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh 

1.18. Informacija o podpori projektom vzpostavitve ali nadgradnje Centrov odličnosti, v primeru izbora za sofinanciranje s strani Evropske komisije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.19. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Kraljevine Danske in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije in Ministrstvom za obrambo Republike Latvije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Kanade in kanadskimi oboroženimi silami in Ministrstvom za obrambo Francoske republike in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve in Ministrom za nacionalno obrambo Republike Poljske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrico za obrambo Kraljevine Španije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo o delovanju, popolnjevanju, financiranju, administraciji in podpori Poveljstva Večnacionalne divizije Sever, Poročevalka: Tanja Fajon

1.20. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 89. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 13. septembra 2022, Poročevalec: Matjaž Han 

1.21. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon z delegacijo na Deseti pregledni Konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 1. in 2. avgusta 2022 v New Yorku, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 9. in 10. avgusta 2022 v Republiki Turčiji, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.23. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar 

1.25. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51002-23/2022/6 z dne 7. 3. 2022, ki se nanaša na Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri zagotavljanju nujnega zdravstvenega varstva, Pogodbe o sodelovanju na področju nujnega zdravstvenega varstva med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravje Republike Hrvaške ter Protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih pacientov v Splošno bolnišnico Izola med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravje Republike Hrvaške, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – nujni postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

4A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

4B. Predlog uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl  

4C. Informacija o nadzoru dobavljivosti energentov na trgu in cen energentov na trgu in njihovim označevanjem in izračunavanjem cen ter cenovnih prednosti v obdobju od 12. 7. do 26. 7. 2022, poročevalec: Matjaž Han  

6. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2022, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

7. Predlog soglasja h Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020, različica 1.3, maj 2022, za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

8. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2022–2023 za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, maj 2022, poročevalec: Matjaž Han  

9. Predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Predlog dopolnitve Energetske bilance Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

11A. Predlog finančnega načrta Območnega načrta za pravični prehod savinjsko šaleške premogovne regije, poročevalec: mag. Bojan Kumer  

12. Informacija o aktivnostih na projektu izgradnje druge predorske cevi cestnega predora Karavanke, poročevalec: mag. Bojan Kumer

13. Informacija o aktivnostih na projektu izgradnje 3. razvojne osi, poročevalec: mag. Bojan Kumer

14. Informacija o izvedbi projekta Potniški center Ljubljana, poročevalec: mag. Bojan Kumer

15. Informacija o stanju na projektu drugi tir železniške proge Divača–Koper, poročevalec: mag. Bojan Kumer

15A. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Potoške gore nad Preddvorom od 28. do 31. marca 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

15B. Delno poročilo o intervenciji – požar v naravnem okolju Goriški Kras med 15. in 26. julijem 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

15C. Informacija o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada EU za podporo ukrepom za blažitev posledic požara na Krasu, poročevalec: Matjaž Han  

15Č. Predlog za spremembo Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84500-1/2022/2 z dne 22. 7. 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

15D. Poročilo o delovnem obisku podpredsednice Vlade Republike Slovenije in ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 27. julija 2022 v Ukrajini, Poročevalka: Tanja Fajon 16. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

16.1. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Letno poročilo družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. za leto 2021, razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

16.2. Skupščina družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – Letno poročilo družbe SODO, d. o. o. za leto 2021, uporaba bilančnega dobička, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

16.3. Skupščina družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – Predlog soglasja h Kreditni pogodbi o najemu dolgoročnega kredita z Novo Ljubljansko banko, d. d., Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

17. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

17.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo 17.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

17.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

17.4. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga 

17.5. Predlog razrešitve in imenovanja članov Komisije za vodenje Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021 

17.6. Predlog imenovanja članov Arhivske komisije 

17.7. Predlog imenovanja in razrešitve članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 

17.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja 

17.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost) 

17.11. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-104/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji 

17.12. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-106/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi 

17.13. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-108/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi 

17.14. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-109/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi 

17.15. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-110/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi 

17.16. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-111/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi 

17.17. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 50101-112/2022/2 z dne 18. 5. 2022 o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi 

17.18. Predlog odločbe o razrešitvi naziva višji sekretar 

17.21. Predlog soglasja k oddaji skladiščnega prostora v skladišču v Bregu pri Kočevju z ID znakom stavbe 1080-1 k. o. 1575 Stara cerkev v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v dolgoročni zakup 

18. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

18.1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu št. I U 964/2022 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Poročevalec: Uroš Brežan

18.2  Informacija o izvedbi preverbe ustreznosti obstoječe ureditve o uvrstitvi območij na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini kot to določa tretja točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-30/2022/4 z dne 8.7.2022, Poročevalka: Tanja Fajon