Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi, študente z drugimi osebnimi okoliščinami in druge netradicionalne skupine študentov. Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto pa imajo družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja (zaradi družine ali skrbi za starše ipd).

Namen javnega razpisa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih, s ciljem spodbujanja celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces, od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Cilj bo dosežen z vključevanjem visokošolskih zavodov, ki bodo v okviru kariernih centrov izvajali karierno orientacijo za študente. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.035.000,00 EUR, od tega se za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija nameni 67 % skupne razpoložljive vrednosti v višini oz. največ do 693.450,00 EUR ter za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija 33 % skupne razpoložljive vrednosti in sicer največ v višini do 341.550,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisna dokumentacija za javni razpis "Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov."