Skoči do osrednje vsebine

Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022, str. 1830-1839.

1: Javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« (doc in pdf)

2: Prijavni obrazec (doc)

3: Priloge k Prijavnemu obrazcu

    1. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko (xlsx)

4: Navodila za pripravo vloge na javni razpis (doc)

5: Opremljenost vloge (doc)

6: Ocenjevalni list (doc)

7: Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021 (xlsx)

8: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje (doc)

9: Obračun Standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka (xlsx)

10: Obračun Standardnega stroška na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih) (xlsx)

11: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)

12: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa (doc)

13: Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

14: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

15: Navodila za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopna na spletni strani

Rok za prijavo: 26. 8. 2022 do 11. ure
Datum odpiranja: 26. 8. 2022 ob 12. uri

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Kontakt

Vprašanja v povezavi z javnim razpisom pošljite na e-naslov: simona.tomazic@gov.si oz. v primeru odsotnosti na e-naslov: visokosolstvo.mizs@gov.si