Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o razvrščanju objektov, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Četrto poročilo o delu Medresorske komisije za človekove pravice, poročevalka: Tanja Fajon

1.3. Predlog akta o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju dela reke Save Dolinke, poročevalec: Uroš Brežan

1.5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Hotel Casino Castra družbi Pigal d. o. o., poročevalec: Klemen Boštjančič

1.6. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01408-1/2016 z dne 3. 1. 2017 za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog soglasja za sklenitev aneksa k pogodbi za zamenjavo klima sistema v računalniškem centru št. 4300-373/2021-1 z dne 22. 7. 2021, poročevalec: Marjan Šarec

1.8. Predlog odgovora na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.9. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, poročevalec: Luka Mesec  

1.10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)2640 final z dne 19. 5. 2022 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, poročevalec: Uroš Brežan

1.11. Predlog za potrditev predloga Nacionalnega programa za izvajanje Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja za obdobje 2021–2027 in predloga Metodologije za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja za obdobje 2021–2027, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/83/EU glede pogodb o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, in razveljavitvi Direktive 2002/65/ES, Poročevalec: Matjaž Han

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti, pred očitno neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki (strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Hrvaško, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju izredne makrofinančne pomoči Ukrajini, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 19. in 20. julija 2022 v Pragi, Poročevalec: Matjaž Han

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. julija 2022 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju evropskih ministrov, odgovornih za raziskave, 21. in 22. julija 2022 v Pragi, Poročevalec: dr. Igor Papič

1.21. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z informacijo o izstopu iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni ustanovi - Forum slovanskih kultur (FSK), poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.22. Predlog stališča do pobude Mednarodnega denarnega sklada za odpis dela zunanjega dolga Somaliji in Sudanu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.23. Informacija o obisku ministra za obrambo Marjana Šarca pri pripadnikih slovenskih kontingentov v Natovih misijah Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji in Aktivnost okrepljene pozornosti (eVA) na Slovaškem 18. in 19. julija 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

1.24. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poletni šoli Evropskega observatorija za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik 28. julija 2022 v Benetkah, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

1.25. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednice Republike Madžarske Katalin Novák v Republiki Sloveniji 15. julija 2022, Poročevalka: Tanja Fajon

1.26. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

II. LISTA B

2. Predlog uredbe o določitvi cen električne energije, poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han    Gradivo

2A. Predlog pripravljenosti na tveganja zaradi morebitnih motenj pri oskrbi z električno energijo in zemeljskim plinom, poročevalec: mag. Bojan Kumer  

3. Informacija o oceni črpanja, trenutnem stanju in aktivnostih za doseganje posameznim mejnikov in ciljev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za leti 2022 in 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič

3A. Poročilo Evropske komisije o vladavini prava za leto 2022 – poglavje o Sloveniji s priporočili, poročevalka: Tanja Fajon

4. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – prva obravnava, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

4A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi - nujni postopek - nujni postopek, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

5. Ekonomsko-socialni svet - Informacija o odpiranju socialnega dialoga, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik  

6. Predlog materialne pomoči Ukrajini za ublažitev izrednih dogodkov velikega obsega v Ukrajini, poročevalec: Marjan Šarec

6A. Predlog odloka o ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7.1. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

7.2. Predlog razrešitve in imenovanja visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo in pooblaščenca za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS)

7.3. Predlog odloka o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

7.4. Predlog soglasja k oddaji skladiščnega prostora v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v dolgoročni zakup

7.5. Predlog soglasja k dolgoročnemu zakupu nepremičnin Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

7.6. Predlog odločbe o razveljavitvi Odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 10051-4389/2021/5/142-01 z dne 10. 5. 2022

7.7. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2378 Vrhpolje v last Občine Vipava

7.8. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2151 Begunje in v k. o. 2158  Mošnje v last Občine Radovljica

7.9. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1723 Vič v last Mestne občine Ljubljana

7.10. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 1075 Ostrožno v last Mestne občine Celje

7.11. Predlog soglasja k sklenitvi tripartitne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v korist Občine Naklo na parceli št. 108/2, k. o. 2099 Pivka, v solasti Univerze v Ljubljani in uporabi Veterinarske fakultete

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, javnega gospodarskega zavoda, Poročevalec: Uroš Brežan

8.2. Predlog odpoklica članov in imenovanja članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

8.3. Predlog sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik