Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 1. julija v Uradnem listu objavljen Javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022.

Pogled na čebelnjak in čebele

Čebelnjak | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja. Za izvajanje javnega razpisa bo namenjenih do 17.000 eurov.

Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:

  • poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa;
  • nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
  • ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
  • ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • vodi dnevnik čebelarskih opravil;
  • vodi evidence o delovnih obiskih čebelnjaka in o opravljeni poti do čebelnjaka;
  • vodi dnevnik prenosov znanja in število udeležencev pri prenosu znanja;
  • mora priložiti račune in potrdila o plačilu računov za nakup matic, dodatne hrane za čebele, satja in satnic ter potrošnega materiala ter hraniti račune in potrdila o nakupu zdravil.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 31. 7. 2022.

Rok za oddajo vlog je začel teči 2. 7. 2022 in traja do vključno 31. 7. 2022, do 23.59 ure.