Skoči do osrednje vsebine

8. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada med drugim sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in sklep o določitvi cene storitve.

Podelitev koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in določitev cene

Vlada je sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Izbrala je družbo KOTO d. o. o, Ljubljana in s to družbo sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe.

Državna gospodarska javna služba ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Pridobivanje koncesionarja za izvajanje storitev javne službe je vlada izvedla po postopku, kot je določen z zakonom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe ter skladno z določili Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

Koncesionar mora zbirne proge za prevzem živalskih stranskih proizvodov načrtovati tako, da povežejo prevzemna mesta, ki obratujejo:

  • v okviru javne veterinarske službe,
  • v obratih za proizvodnjo živil živalskega izvora in
  • zaradi oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri mednarodnem potniškem prometu kot odpadki gostinskih dejavnosti ali kot ostanki živil ali neuporabljenih živil, ki jih morajo potniki predati ob vstopu na območje EU.

Če eden ali več uporabnikov storitev gospodarske javne službe, vzpostavi svojo zbiralnico, mora koncesionar zagotoviti, da je prevzem živalskih stranskih proizvodov iz te zbiralnice zagotovljen v okviru prevzema živalskih stranskih proizvodov na eni od zbirnih prog iz prejšnjega odstavka. Koncesionar zagotoviti tudi prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji živil za lastno porabo iz zbirnih mest, ki jih vzpostavijo izvajalci občinske komunalne službe ali lokalna skupnost.

Prav tako je vlada izdala Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Cena opravljanja storitve javne službe za 1 kg živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 je 0,2440 evra/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, pri čemer je strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 v višini 0,0540 evra/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, strošek opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skupni višini 0,1900 evra/kg, od tega za storitev predelave v predelovalnem obratu 0,1750 evra/kg in oddaje predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0150 evra/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.

Cene, določene s tem sklepom, se uporabnikom javne službe začnejo obračunavati od 1. julija 2022.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

Vlada je sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S sklepom se le-ta uskladi s spremembo Zakona o visokem šolstvu, in sicer zaradi dopolnitve 70. člena, ki določa, da status študenta ne preneha študentu, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program.

Sklep se usklajuje tudi s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s priporočili vlade za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov pa se spreminjajo tudi členi, ki določajo delovanje sveta zavoda, predvsem predlaganje in izbor kandidatov za predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda ter odgovornost članov sveta zavoda in sodelovanje predstavnikov ustanoviteljice z ministrstvom.

V sklepu pa je tudi natančneje zapisano, da se zagotavlja nastanitev zaposlenim študentom tretje stopnje, ki prejemajo štipendijo Republike Slovenije, črta se soglasje ministrstva pri sprejemu akta, ki določa podrobnejši način nastanitve in pogoje za bivanje drugih uporabnikov in drugih študentov ter uskladi navedba izobrazbe direktorja s slovenskim ogrodjem kvalifikacij.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sklep o pripojitvi javnega zavoda Dijaški dom Maribor k javnemu visokošolskemu zavodu Univerza v Mariboru

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o pripojitvi javnega zavoda Dijaški dom Maribor k javnemu visokošolskemu zavodu Univerza v Mariboru ter sprejela besedilo pogodbe v zvezi s pripojitvijo. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila dr. Igorja Papiča, ministra za izobraževanje, znanost in šport.

Namen pripojitve je znatno zmanjšanje potreb dijakov po bivanju v dijaških domovih v Mariboru in hkrati znatno povečanje potreb študentov po nastanitvi v študentskem domu v okviru Univerze v Mariboru. S prevzemom dejavnosti Dijaškega doma Maribor preneha izvajanje dejavnosti dijaških domov in se nadaljuje izvajanje dejavnosti študentskih domov v istem objektu, zato bo tudi Univerza v Mariboru prevzela celotno premoženje in kadre ter vse preostale dejavnosti tega dijaškega doma.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Podaljšanje koncesije Športni loteriji

Vlada je danes izdala odločbo, s katero gospodarski družbi Športna loterija podaljšuje koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Derbi.

Koncesija je bila Športni loteriji dodeljena leta 2013 in podaljšana leta 2017 (do 30. junija 2022). Zdaj jo podaljšujemo do 30. junija 2027.

Vir: Ministrstvo za finance

Podaljšanje koncesije Loteriji Slovenije

Vlada je danes izdala odločbo, s katero gospodarski družbi Loterija Slovenije podaljšuje koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Vikinglotto.

Koncesija je bila Loteriji Slovenije dodeljena leta 2017 (do 31. julija 2022), zdaj pa jo podaljšujemo do 31. julija 2027.

Vir: Ministrstvo za finance

Direktor Arnes tudi v prihodnje mag. Marko Bonač

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dala soglasje k imenovanju mag. Marka Bonača za direktorja Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) za mandatno dobo petih let, in sicer za obdobje od 1. julija 2022 do 30. junija 2027.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport