Skoči do osrednje vsebine

6. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog razdelitve sredstev med skladoma Evropski socialni sklad plus (ESS+) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Ob upoštevanju 26. člena Uredbe (EU) 2021/1060 v sporazumu o partnerstvu, Vlada Republike Slovenije predlaga prerazporeditev sredstev v višini 8,5 % začetnih nacionalnih dodelitev Evropskega socialnega sklada (ESS+) na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru skupnih sredstev države članice na cilju "naložbe za delovna mesta in rast". Prerazporejena sredstva se bodo izvajala v skladu s pravili sklada, na katerega se sredstva prerazporedijo.

Republika Slovenija v okviru Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 načrtuje podporo petim ciljem politik:

  • pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje);
  • bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem na podnebne spremembe in obvladovanjem tveganj);
  • bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT);
  • bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo);
  • Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude)

Tem petim ciljem dodaja še specifični cilj Sklada za pravični prehod, ki je namenjen premogovnim regijam.

Preko teh ciljev je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.

Predlog prerazporeditve sredstev zasleduje krepitev ukrepov prvega cilja politik kohezijske politike »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT«. V okviru tega cilja bomo z razvojem in izboljšanjem raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanjem naprednih tehnologij krepili investicije v izobraževalno, raziskovalno infrastrukturo ter raziskovalne kapacitete. Za krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP (malih in srednjih podjetij) ter ustvarjanje delovnih mest bomo nadgradili storitve podpornega podjetniškega in inovacijskega okolja za konkurenčno podjetništvo. Podprli bomo digitalizacijo storitev in procesov, izboljšali digitalno povezljivost in podprli gradnjo odprte visokozmogljive širokopasovne infrastrukture.

Sredstva, ki bodo iz ESS+ prerazporejena na ESRR bodo namenjena projektom s področja znanosti.

Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko