Skoči do osrednje vsebine

2. posvet Platforme znanja: »ERAvolucija«

V četrtek, 16. junija 2022 je potekalo drugo srečanje Platforme znanja z delovnim naslovom ERAvolucija, ki je bilo posvečeno izmenjavi pogledov in mnenj o predlaganih javno-političnih ukrepih Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) za obdobje 2022-2024.

Platforma znanja je nova iniciativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo), s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj z raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi ustanovami. Na ta način želimo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, učinkovito spodbujati sinergije med področjema znanosti in visokega šolstva in skupaj graditi družbo znanja.

Na tokratnem spletnem posvetu smo delili informacije o aktualnih pobudah in novostih na področju raziskovalne in visokošolske politike na ravni EU in izmenjali mnenja o možnostih dejavnega sodelovanja visokošolskih in znanstvenoraziskovalnih deležnikov v napovedanih ukrepih Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Prvi del posveta smo namenili predstavitvi aktualnih prioritet Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), nato smo nadaljevali z delom v dveh skupinah in se bolj podrobno posvetili dvema od skupno 20 prioritet oz. ukrepov, in sicer ukrepu 13 – Krepitev visokošolskih ustanov ter ukrepu 14 – Približati znanost državljanom in državljankam. Predstavili smo tudi možnosti za sodelovanje deležnikov v obeh ukrepih.

Udeleženkam in udeležencem posveta je novosti Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in nabor 20 ukrepov ERA predstavil so-predsedujoči Foruma ERA in slovenski znanstveni ataše na Stalnem predstavništvu v Bruslju (SPBR), Sergej Možina. Po zaključku predstavitve so se udeleženke in udeleženci z uporabo spletnih orodij lahko opredelili do tega, katere ukrepe ERA razumejo kot najbolj aktualne za Slovenijo.

Nabor ukrepov ERA

Nabor ukrepov ERA

Rezultati kažejo, da so udeleženci največ interesa izkazali za ERA ukrep 3: »Napredovati pri reformi sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalk ter institucij za izboljšanje njihove kakovosti, uspešnosti in učinka«, sledijo pa ERA ukrep 13 (Krepiti vlogo visokošolskih ustanov, da bi se razvijale v skladu z ERA in v sinergiji z evropskim izobraževalnim prostorom), ERA ukrep 8 (Krepiti trajnostnost, dostopnost in odpornost raziskovalnih infrastruktur) in ERA ukrep 14 (Približati znanost državljanom in državljankam). Reforma sistema ocenjevanj raziskav je tudi sicer tema, ki ji tako na ravni EU kot na nacionalni ravni vsi deležniki sistema posvečajo veliko pozornosti. Že marca 2022 je ministrstvo objavilo tematsko poročilo Evropske komisije na to temo in objavilo povabilo Evropske komisije k sodelovanju v koalicij za prenovo sistema ocenjevanja raziskav.

Sledili sta poglobljeni predstavitvi ERA ukrepa 13 in 14, ki sta ju izvedla predstavnik Evropske komisije, Stijn Delaure in slovenska članica Foruma ERA, Petra Žagar ter tematski delavnici z udeleženci. 

Na delavnici o krepitvi vloge visokošolskih ustanov so udeleženci med drugim izpostavili, da je ERA ukrep 13 prepleten in močno povezan tudi z drugimi ukrepi ERA, zlasti z ukrepoma 3 – prenova ocenjevanja raziskav in 4 – krepitev raziskovalnih karier. Predvsem prenova ocenjevanja raziskav je zelo povezana tudi s premikom k bolj holističnemu konceptu odličnosti v raziskavah. Med tematskimi poudarki znotraj ERA ukrepa 13 so udeleženci kot najbolj relevanten vidik, ki bi se mu veljalo posvetiti, videli raziskovalne kariere, največji interes za sodelovanje v aktivnostih ukrepa 13 pa je požela načrtovana delovna skupina (Task Force), ki se bo posvetila tudi vprašanju vzpostavitve dolgoročnega podpornega mehanizma  za zavezništva visokošolskih ustanov.

Na delavnici o približevanju znanosti državljanom in državljankam so udeleženke in udeleženci v veliki meri prepoznali potencial občanske znanosti kot elementa za dopolnjevanje tradicionalnih oblik raziskovanja ter se strinjali, da je njen učinek lahko največji pri aktivnostih, ki sledijo uvajanju inovaciji in uporabi rezultatov raziskav in inovacij. Med ključnimi izzivi so enakomerno prepoznali vse tako izostanek ustreznih spodbud za raziskovalce, odsotnost jasnih nacionalnih usmeritev, vprašanje kakovosti podatkov kot izziv zagotavljanja trajnosti projektov občanske znanosti. Slednje ugotovitve kažejo, da je področje občanske znanosti v Sloveniji v zgodnji fazi razvoja z veliki potencialom za okrepitev vloge državljank in državljanov v znanosti.

Slovenske ustreznice termina »Citizen Science«. Rezultati spletne ankete med udeleženci delavnice.

Slovenske ustreznice termina »Citizen Science«. Rezultati spletne ankete med udeleženci delavnice.

V zaključku smo udeleženke in udeležence pozvali, da se opredelijo do tem, ki bi jih v prihodnje najraje obravnavali v okviru Platforme znanja. Med predlaganimi temami vloga izobraževalnih in raziskovalnih institucij v inovacijah, evropske misije, zelena preobrazba – reforma visokega šolstva, krepitev zmogljivosti za transnacionalno sodelovanje in reforma sistema ocenjevanja raziskav, so udeleženke in udeleženci največ zanimanja pokazali ravno za slednjo. Rezultati ankete predstavljajo zavezo in obvezo, da v prihodnje, skupaj z ustvarjalci znanosti in visokega šolstva, podrobneje predstavimo stanje in obravnavamo predloge za reformo ocenjevanja raziskav, ki bo ključno vplivala na posodobitev znanstvenoraziskovalnega dela v okviru raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov. Seveda bomo skupaj z vami naslovili tudi druge aktualne teme, za katere ste izkazali interes.

Upamo, da se nam pridružite tudi na prihodnjih posvetih Platforme znanja! 

Dodatne relevantne informacije in gradiva

15. junija je Evropska komisija objavila javni razpis za pilotne projekte v okviru Erasmus+ za skupne evropske diplome in javni razpis za pilotno institucionalizirano sodelovanje evropskih združenj (Erasmus+ pilot call - joint European degree label and institutionalised EU cooperation instruments, such as a possible legal status for alliances of higher education institutions). Javna razpisa sta objavljena na Funding&Tenders portal Evropske komisije. Rok za prijave na obeh rapisih je 6. Oktober 2022.

Spletni informativni dan za upravičence bo potekal 28. junija 2022 med 10.30 in 12.30.