Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije o nastanitvi otrok iz sirotišnice iz Ukrajine in spremljevalnega osebja z lastnimi otroki, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.4. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.5. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2021, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.6. Poročilo o izvajanju časovnice prevzema zaposlenih, finančnih sredstev ter dokumentacije informacijsko strojne in programske opreme med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)2621 final z dne 19. 5. 2022 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena in točk (b), (f), (g), (h) ter (i) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754, Poročevalec: Matjaž Han

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa Unije za varno povezljivost za obdobje 2023–2027, Poročevalec: Matjaž Han 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o spremembi seznamov specifičnih obvez na podlagi Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, da se vključi Priloga 1 k Izjavi o zaključku pogajanj o nacionalnem urejanju storitev z dne 2. decembra 2021, Poročevalec: Matjaž Han 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino, Poročevalka: Irena Šinko 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o vključitvi kršitve omejevalnih ukrepov Unije med področja kriminala iz člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, Poročevalec: Igor Eršte 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 27. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni ministrski konferenci Unije za Sredozemlje za raziskave in inovacije 27. junija 2022, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 28. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Vrhu o izobraževanju in inovacijah 23. junija 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.19. Predlog seznanitve s pismom Generalne direktorice Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN) in potrditev višine članarine Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.20. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2022 in 2023, poročevalka: Tanja Fajon

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci Združenih narodov o oceanih med 27. junijem in 1. julijem 2022 v Lizboni na Portugalskem, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.23. Informacija o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom državne sekretarke Tine Heferle na videokonferenčnem srečanju držav Salzburškega foruma 28. junija 2022, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.24. Informacija o predstavitvenem obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona pri slovenski narodni skupnosti na Hrvaškem 27. junija 2022, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost, poročevalec: Klemen Boštjančič  

1.26. Predlog pooblastila za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste v delu, ki se nanaša na delo sindikalnih zaupnikov v organih sindikata, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci ministrov za izobraževanje (Pre–Summit) na temo »Preobrazba izobraževanja« od 28. do 30. junija 2022 v Parizu, Francija, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.31. Predlog mnenja o Predlogu zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.39. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.41. Predlog mnenja o Predlogu Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.43. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.44. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.45. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

II. LISTA B

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

2B. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2C. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2Č. Informacija o poslovanju bolnišnic v letu 2021 in ocena poslovanja bolnišnic januar–maj 2022, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

3.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

3.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

3.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3.5. Predlog razrešitve direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino 

3.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino 

3.7. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve 

3.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve 

3.9. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Geodetskega inštituta Slovenije 

3.11. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

3.12. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo 

3.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice Ministrstva za finance v Administrativnem svetu Razvojne banke Sveta Evrope 

3.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 

3.15. Predlog razrešitve in imenovanja članov ter namestnikov članov v Ekonomsko-socialni svet 

3.16. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parceli št. 876/1 k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja s služnostnim upravičencem Telemach, d.o.o., Ljubljana-Črnuče

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko 

4.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Robert Golob 

4.3. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Robert Golob 

4.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.11. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.12. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.13. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič