Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1B. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Upravljanje Jernejevega kanala (2)«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III. ZADEVE EU

5. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)2621 final z dne 19. 5. 2022 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena in točk (b), (f), (g), (h) ter (i) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)227 final z dne 9. 2. 2022 v predsodnem postopku zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega in petega odstavka 13. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754, Poročevalec: Matjaž Han

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o spremembi seznamov specifičnih obvez na podlagi Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, da se vključi Priloga 1 k Izjavi o zaključku pogajanj o nacionalnem urejanju storitev z dne 2. decembra 2021, Poročevalec: Matjaž Han

8A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa Unije za varno povezljivost za obdobje 2023–2027, Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino, Poročevalka: Irena Šinko

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 27. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni ministrski konferenci Unije za Sredozemlje za raziskave in inovacije 27. junija 2022, Poročevalec: dr. Igor Papič

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje28. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Uroš Brežan

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Vrhu o izobraževanju in inovacijah23. junija 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14A. Predlog seznanitve s pismom Generalne direktorice Evropske organizacijo za jedrske raziskave (CERN) in potrditev višine članarine Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci Združenih narodov o oceanih med 27. junijem in 1. julijem 2022 v Lizboni, Poročevalec: Uroš Brežan

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 171. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 29. in 30. junija 2022 v Münchnu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 7. pregledovalnem sestanku pogodbenic po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki od 27. junija do 8. julija 2022 na Dunaju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan