Skoči do osrednje vsebine

124. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji izdala novo Uredbo o odpadkih ter v načrt razvojnih programov uvrstila štiri projekte s področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada izdala Uredbo o odpadkih

Vlada je izdala Uredbo o odpadkih. Nova uredba nadomešča sedanjo Uredbo o odpadkih zaradi večjega obsega sprememb, ki so večinoma posledica precej obsežnih sprememb iz Direktive EU o spremembi direktive o odpadkih in obrazloženega mnenja Evropske komisije, s katerim je Sloveniji očitana zamuda pri prenosu omenjenih sprememb.

Nekaj sprememb iz omenjene direktive je bilo vključenih že v sedanjo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), vendar je bil ta prenos po mnenju Evropske Komisije pomanjkljiv in nepopoln. To je bil eden od pomembnih vidikov, ki je prispeval k odločitvi za pripravo novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), s katerim se na novo postavljajo temeljna pravila glede ravnanja z odpadki, s tem pa tudi v predlogu nove uredbe. Uredba tako rešuje neskladnosti z Direktivo o odpadkih in hkrati uvaja nove ureditve iz predloga ZVO-2.

Spremembe iz Direktive o spremembi direktive o odpadkih, ki jih prenaša predlog uredbe, temeljijo zlasti na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podpore mrežam za ponovno uporabo in popravilo, ter recikliranju odpadkov. V povezavi s temi cilji je v direktivi prišlo tudi dopolnitve opisa postopkov recikliranja odpadkov v opombah k posameznim kodam predelave odpadkov, kjer je dodana tudi priprava odpadkov za ponovno uporabo, kar se prenaša tudi s predlogom Uredbe.

Nova uredba tako kot do zdaj veljavna Uredba o odpadkih ureja pripravo in sprejem programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, ki ju vsebinsko dopolnjuje z zahtevami iz evropske direktive, ter informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje Evropski komisiji o odpadkih.

Uredba v primerjavi z veljavno Uredbo o odpadkih ohranja enako strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti izvirnih povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila izgradnjo hale in nakup nove opreme podjetja Merc, CNC proizvodnja 

Vlada je na podlagi 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 proračuna RS uvrstila izgradnjo hale in nakup nove opreme podjetja Merc, CNC proizvodnja d. o. o.

Podjetje MERC d. o. o. iz Raven na Koroškem se ukvarja z mehansko obdelavo kovin vse od leta 1999, od visoko serijske palične proizvodnje do kosovne obdelave obdelovancev. Večletne izkušnje z mehansko obdelavo imajo v sektorjih industrije visokotlačnih čistilcev, avtomobilske industrije, toplotne tehnike ter za stroje in naprave elektro-gospodinjske tehnike. V podjetju nenehno vlagajo v posodobitev strojne opreme, informacijskih tehnologij, razvoj človeških zmogljivosti, izobraževanje zaposlenih, razvojno-raziskovalno delo ter vzpodbujajo inovativno klimo. V proizvode vgrajujejo materiale, ki jih je mogoče po uporabi reciklirati. Zato njihovi proizvodi nimajo posebej negativnega vpliva na okolje.

Podjetje bo iz naslova projekta na obmejnem problemskem območju realiziralo 11 novih zaposlitev do vključno prihodnjega leta, čeprav zakon zahteva zgolj ohranitev števila zaposlenih glede na to, da se začetna investicija odvija na obmejnem problemskem območju. Podjetje bo zato za investicijo prejelo regionalno državno pomoč v višini 1.140.065,23 evra, medtem ko skupna (ocenjena) vrednost projekta znaša 3.513.511,36 evra (z DDV).

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tovarno za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek

Vlada je na podlagi 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 proračuna RS uvrstila tovarno za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek.

ROTO, vodilno evropsko podjetje v tehnologiji rotoliva, ima v svojem portfelju ima več kot 2000 različnih izdelkov z blagovno znamko ROTO, ki jih izvaža po vsem svetu. Podjetje temelji na nenehni širitvi poslovanja na globalnem trgu in povečanju dodane vrednosti izdelkov. To dosega z razvojem novih izdelkov, ki jih izdela v lastni orodjarni in z diferenciacijo izdelkov ter vertikalno integracijo ter v sodelovanju z znanstvenimi inštituti, univerzami in drugimi podjetji.

Gre za investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote. Projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, saj se nahaja na v vzhodni kohezijski regiji in predstavlja kvalitetna delovna mesta. Z investicijo bo namreč ustvarjenih 22 novih delovnih mest, in sicer do konca leta 2026. Investicija je upravičena do dodelitve regionalne državne pomoči v višini 993.862,39 evra; skupna (ocenjena) vrednost projekta pa znaša 5.064.225,69 evra (z DDV).

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada bo za tehnološko prilagoditev poslovne enote Polycom v Črnomlju namenila milijon evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja uvrstila nov projekt, in sicer Tehnološka prilagoditev poslovne enote Polycom Škofja Loka d. o. o., Črnomelj na E-mobilnost. Zanj bo namenila največ 1.026.955 evrov.

Podjetje Polycom Škofja Loka d. o. o. bo s projektom zagotovilo razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote v Črnomlju, povečalo dinamično rast podjetja in produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo svoj položaj na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi produkti.

Občina Črnomelj, kjer bo izvedena investicija, je obmejno problemsko območje v Vzhodni Sloveniji. Rezultat investicije bo 14 novo ustvarjenih delovnih mest, in sicer do konca leta 2026, kar poleg drugih kazalnikov opravičuje državno podporo investicije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Ocena skupne vrednosti projekta znaša 5.046.733,89 evra (z DDV), za omenjeni projekt pa bodo zagotovljena sredstva regionalne državne pomoči v višini 1.026.955 evrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada bo za uvedbo nove gospodarske dejavnosti družbe Polycom namenila dobrih 400.000 evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja uvrstila nov projekt, in sicer Uvedba nove gospodarske dejavnosti. Zanj bo namenila največ 413.571,30 evra.

Podjetje Polycom Škofja Loka d. o. o. bo z načrtovano investicijo izboljšalo tehnološko opremljenost in delovne pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, krepitve razvojne dejavnosti, povečanja direktnega izvoza in ustvarjanja novih delovnih mest v povezavi s predmetom investicije. Gre za investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, z investicijo pa bo družba ustvarila 30 novih delovnih mest, in sicer do konca leta 2024.

Investicija v novo dejavnost se bo izvajala na lokaciji Dobje 10, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.

Ocena skupne vrednosti projekta znaša 4.968.259,25 evra (z DDV). Za omenjeni projekt bodo zagotovljena sredstva regionalne državne pomoči v višini 413.571,30 evra.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo