Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 382. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

4. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za julij, avgust in september 2022, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

5. Predlog odločb o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, predlagatelj: minister za infrastrukturo 

6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za storitev sežiganja (termično obdelavo) komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

7. Predlog odločitve, da se v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na območju koncesije št. 9, ne izbere nobenega ponudnika, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

8. Predlog programa ukrepov upravljanja kakovosti kopalne vode za Kopalno območje Kolpa, Primostek zaradi nedoseganja standardov kakovosti kopalne vode za obdobje 2022–2026, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

9. Predlog izvedbenega dokumenta razvoja lesne industrije do 2030, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

10. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2021, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

11. Poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 30. 3. 2021 do 31. 3. 2022, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

12. Poročilo o delu Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini in sklep o prenehanju njenega delovanja, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

13. Zaključno poročilo Medresorske delovne skupine za postopek izvedbe nakupa službenih stanovanj, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

14. Poročilo o Posebnem vladnem projektu za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

15. Predlog sklepa o izvedbi državne proslave ob letošnjem državnem prazniku ob dnevu državnosti, predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade  

16. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva, predlagatelj: minister za notranje zadeve 

17. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbo Meixner Vermessung ZT GmbH, Dunaj, Avstrija, predlagatelj: minister za obrambo   

18. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Eko logistik, družba za ekologijo, gradbeništvo in logistiko, d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

19. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Kariera operations storitveno podjetje d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

20. Predlog sklepa o prenehanju obveznega organiziranja varovanja zavezanca Albin Promotion d.o.o v stečaju s sedežem Breg 8,2322 Majšperk, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

21. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2021, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

22. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2020, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

23. Predlog sklepa o spremembi namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

24. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

25. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

26. Predlog soglasja k Statutu Pomurske akademsko-znanstvene unije (PAZU), predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

27. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2022, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

28. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v proračunu države za leto 2022 (GSV, MIZŠ, MZ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

29. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

30. Predlog za uvrstitev projekta 2611-22-0926 Prenova dela trakta B in zamenjava dvigal v Domu dr. Janka Benedika Radovljica v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

31. Predlog za uvrstitev projekta 2611-22-0927 Prenova trakta B in ureditev dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

32. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0929 Nadzidava in preureditev Doma starejših Trebnje v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

33. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0025 Izgradnja športnega kompleksa v Prevaljah in 3330-22-0026 Plezalni center Slovenska Bistrica v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

34. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0007 Spodbude železniškega tovornega prevoza v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

35. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5573 Širitev proizvodnje podjetja Carthago v Ormožu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

36. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-22-0046 Center obnovljive energije v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

37. Predlog spremembe vrednosti projekta 3330-20-0035 Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

38. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede Programa stabilnosti 2022, predlagatelj: minister za finance  

39. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 za leto 2021, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

40. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni trgovinski liberalizaciji, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

41. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s posebnimi ukrepi za ublažitev posledic vojaške agresije Rusije proti Ukrajini za ribolovne dejavnosti in omilitev učinkov motenj na trgu, ki jih je povzročila navedena vojaška agresija, na dobavno verigo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

42. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

43. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ozonu škodljivih snoveh in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1005/2009, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

44. Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

45. Poročilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec april in maj 2022, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

46. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izredni seji Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, 28. marca 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za notranje zadeve   

47. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 12. aprila 2022 v Luksemburgu, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

49. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu ministrov za obrambo Evropske unije 17. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za obrambo  

50. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci za zaposlovanje in delo Unije za Sredozemlje 17. in 18. maja 2022 v Marakešu, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

51. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu k Memorandumu o soglasju o delovanju, popolnjevanju, financiranju, upravljanju in podpori Poveljstva Večnacionalne divizije Center (HQ MND-C), predlagatelj: minister za obrambo  

52. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotovitvi podpore države gostiteljice za vajo Fire Blade 2022 (FB22), predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

53. Predlog sklepa o potrditvi Dodatka št. 1 k Standardnemu upravnemu dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Programom Organizacije združenih narodov za razvoj o slovenskem prispevku v Sklad za izgradnjo miru, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

54. Izhodišča za udeležbo stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) na ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 9. in 10. junija 2022 v Parizu, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

55. Poročilo o delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Bosni in Hercegovini in udeležbi na Sarajevskem poslovnem forumu 11. in 12. maja 2022, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

56. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je potekalo od 10. do 12. maja 2022 v Marakešu, Maroko, predlagatelj: minister za finance  

57. Poročilo o delovnem obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Roberta Rožaca 3. in 4. junija 2021 v Republiki Severni Makedoniji, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

58. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 31. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo 18. in 19. maja 2022 v Izoli, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

59. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju pogodbenic Konvencije o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer od 29. septembra 2021 do 1. oktobra 2021 v Ženevi, v Švici, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

60. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 82. seji UNECE Odbora za urbani razvoj, stanovanja in zemljiško politiko z ministrskim segmentom od 6. do 8. oktobra 2021 v Ženevi, Švica, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

61. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Kanadi od 26. marca do 3. aprila 2022, predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu    Gradivo

62. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 2. in 3. junij 2022 na Brionih, predlagatelj: minister za zunanje zadeve 

63. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Prespa forumu za dialog od 16. do 18. junija 2022 na Ohridu, predlagatelj: minister za zunanje zadeve 

64. Predlog mnenja v zvezi z izjavo pritožnika o mnenju Vlade o ustavnosti določb 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

65. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2023–2025, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

66. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve 69. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Predlagatelj: minister za pravosodje

70. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

71. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Predlagatelj: minister za zdravje

72. Predlog spremembe sestave članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

73. Predlog razrešitve in imenovanja člana v svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

74. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2021, Predlagatelj: minister za javno upravo

75. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B za leto 2021 v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Nova Gorica, Predlagatelj: minister za zdravje

76. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Geološkega zavoda Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

77. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča za leto 2021, Predlagatelj: minister za zdravje

78. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

79. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto pod šifro 954 – Svetovalec v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

80. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi javni uslužbenki na delovnem mestu sekretar v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

81. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za delovno mesto podsekretar (m/ž) v Sekretariatu v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

82. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za delovno mesto svetovalec v Sektorju za osnovno šolstvo v Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

83. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto administrator V v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

84. Predlog sklepa o izplačilu odpravnine ob upokojitvi državnemu sekretarju v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

85. Predlog sklepa o izplačilu odpravnine ob upokojitvi državnemu sekretarju v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

86. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, Predlagatelj: minister za pravosodje

87. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, Predlagatelj: minister za pravosodje

88. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 536/2022, Predlagatelj: minister za pravosodje

89. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljalca nepremičnin na območju Mejnega prehoda Središče ob Dravi 1, Predlagatelj: minister za javno upravo

90. Predlog prenosa stvarnega premoženja začasne namenske družbe, ki jo je ustanovil Slovenski državni holding, d. d. in je odkupila Selekcijsko poskusni center Ptuj, v upravljanje na Kmetijski inštitut Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

91. Predlog določitve Doma upokojencev Podbrdo za upravljalca nepremičnin parcelna številka 373/2, 88/10, 77/9 in stavba 646 del stavbe 1 vse v k.o. 2242 Podbrdo, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

92. Predlog odločbe o zavrnitvi pobude za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine na področju kulture, Predlagatelj: minister za kulturo