Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 372. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

4. Predlog spremembe Splošnega akta o cestninjenju, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

6. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Pravila o nagrajevanju in dodatnih bonitetah članov poslovodstva DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji 2022, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo  Gradivo

8. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2022 in 2023 v občini Pivka in Postojna, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

9. Spremembe in dopolnitve Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021–2025, predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPDPN 6 »Zunanji kamionski terminal – 1. faza« - faza 1A, predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog sprememb in dopolnitev Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

12. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ekodukt na odseku avtoceste Unec–Postojna, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

13. Predlog ugotovitvenega sklepa za vpis ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v sodni register Slovenije, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

14. Predlog sklepa o obstoju interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji, predlagatelj: minister za kulturo

15. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2022/2023, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

16. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

17. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 16600-1/2021/3 z dne 11. 11. 2021 o uporabi kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite Republike Slovenije za izvajanje pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ustanovah ali socialno-varstvenih ustanovah, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

18. Predlog pogodbe o ureditvi razmerij pri izvajanju predpisov o poroštveni shemi po 65. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in pri izvajanju predpisov o poroštveni shemi po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

19. Peto poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za časovno obdobje od 1. januarja do 28. februarja 2022 in Odzivno poročilo 2TDK d. o. o. ter predlog stališča k Petemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, predlagatelj: minister za infrastrukturo

20. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0907 Obnova oddelka za demenco in pritličja DSO Tezno v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

21. Predlog za uvrstitev novega projekta 1545-22-0002 DIGIBON22 – ZSDV v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo    Gradivo

22. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5570 Nov proizvodni obrat Bosch v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

23. Predlog za uvrstitev novih projektov 2130-22-2101 3D načrtovanje poti za izredne prevoze in 2130-22-2102 Sistem za upravljanje z energijo na domu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

24. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0004 Nakup novih in obnovljenih ekoloških pnevmatik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

25. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3330-21-0011 Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - KIS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

26. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1811-15-0004 Podpora skupni vizumski politiki v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku v delu, v katerem določa, da državnemu tožilcu roke in način usmerjanja predpiše Vlada Republike Slovenije, ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, v katerem državnemu tožilcu nalaga obveznost pisnega dajanja navodil in predlogov policiji za ukrepanje v predkazenskem postopku ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena navedene uredbe, predlagatelj: minister za pravosodje    Gradivo

28. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, predlagateljica: vršilka dolžnosti direktorja Službe vlade za zakonodajo    Gradivo

29. Mesečno poročilo Ministrstva za pravosodje o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec april 2022, predlagatelj: minister za pravosodje

30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o geografskih označbah Evropske unije za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode, shemah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/787 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 6. mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije 10. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

32. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Severne Makedonije o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

33. Predlog sklepa o potrditvi Druge spremembe Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Estonije, Ministrstvom za obrambo Republike Finske, Vlado Republike Madžarske, Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve, ministrico za obrambo Kraljevine Nizozemske, Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške, ministrom za narodno obrambo Republike Poljske, Vlado Romunije, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Vlado Kraljevine Švedske in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike o zmogljivosti strateškega zračnega prevoza, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

34. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Avstrije pri predsedovanju delovnemu telesu delovne skupine za upravljanje gorskih povodij Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

35. Izhodišča za udeležbo ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo, Marka Borisa Andrijaniča na konferenci »Digital Croatia 2030« v organizaciji Ameriške gospodarske zbornica – AmCham 10. maja 2022 v Zagrebu, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj od 10. do 12. maja 2022 v Marakešu, Predlagatelj: minister za finance

37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Konferenc pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (BC COP-15), Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (RC COP-10) in Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (SC COP-10) od 6. do 17. junija 2022 v Ženevi, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

39. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 132. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 19. in 20. maja 2022 v Torinu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

40. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na slovesnosti ob 30. obletnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem 10. maja 2022 na Reki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

41. Predlog sklepa o odpoklicu stalne predstavnice Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) s sedežem v Haagu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

42. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

45. Predlog razrešitve generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

46. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v diplomatski naziv prve stopnje veleposlanik I v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

47. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v diplomatski naziv prve stopnje veleposlanik I v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

48. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, Predlagatelj: minister za finance

49. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, *Predlagatelj: minister za kulturo

51. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnine v k. o. 698 Pivola, v lasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

52. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2018 Laze in k. o. 1835 Hotič, Predlagatelj: minister za infrastrukturo