Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 122. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.5. Predlog programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenija (2022), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.6. Predlog nacionalnega programa za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 in Metodologije za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027, poročevalec: Aleš Hojs

1.7. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o določitvi Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. za izvajalca bistvenih storitev na področju energija, podpodročju elektrika, poročevalec: dr. Uroš Svete

1.9. Predlog sklepa o določitvi Nuklearne elektrarne Krško d. o. o. za izvajalca bistvenih storitev na področju energija, podpodročju elektrika, poročevalec: dr. Uroš Svete

1.10. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava v letu 2022 zagotovijo dodatna sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.11. Predlog razveljavitve Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 09400-7/2017/9 z dne 11. 1. 2018 – Strategija poslovne odličnosti 2018–2030, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev 25 novih projektov in predlog za spremembo 25 projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.14. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0001 Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0007 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov državnih organov v upravljanju MJU v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.16. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 3130-17-0033 Nakup, ureditev prostorov in selitev UE Ruše v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Predlog za spremembo projekta 1714-21-0016 Rešitev prostorske problematike za PP Logatec in PPIU Ljubljana v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.18. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0913 Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.19. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-21-0026 Premestljivi KIS SV v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.20. Predlog za spremembo projekta 2550-20-0025 Zelena delovna mesta v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.21. Poročilo o razvoju 2022, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   Gradivo

1.22. Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.23. Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.24. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko skupno raven kibernetske varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Politika varstva konkurence, primerna za spopadanje z novimi izzivi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o vzajemnih kodifikacijskih storitvah, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.31. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o sodelovanju glede digitalne preobrazbe med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in Ministrstvom za finance Republike Finske, poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.33. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.34. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 95. člena Zakona o davčnem postopku, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.35. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o cestah, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.36. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o elektronskih komunikacijah, poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1.37. Predlog odloka o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.38. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.39. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

II. LISTA B

2. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   Gradivo

3. Predlog programa stabilnosti 2022, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

4. Nacionalni reformni program 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog odgovora na poziv Fiskalnega sveta za posredovanje predloga okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2023–2025 skupaj z osnutkom Programa stabilnosti 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

6A. Poročilo o realizaciji programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021 s predlogom nadaljnjih aktivnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem v Rimu 

7.2. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu 

7.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino s sedežem v Rimu 

7.4. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti s sedežem v Rimu 

7.5. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu 

7.6. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki 

7.7. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski s sedežem v Kopenhagnu 

7.8. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Kopenhagnu

7.9. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji s sedežem v Kopenhagnu 

7.10. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski s sedežem v Kopenhagnu 

7.11. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski 

7.12. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji s sedežem v Kairu 

7.13. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu 

7.14. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu

7.15. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Južni Afriki s sedežem v Kairu 

7.16. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji s sedežem v Kairu 

7.17. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt 

7.18. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški Republiki 

7.19. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Abu Dabiju 

7.20. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih Emiratih 

7.21. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Bahrajn s sedežem v Abu Dabiju

7.22. Predlog sklepa o odpoklicu stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) s sedežem v Abu Dabiju 

7.26. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo 

7.27. Predlog imenovanja člana Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke 

7.28. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovnega centra Vrhnika - Idrija 

7.29. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Preddvor 

7.30. Predlog sklepa o imenovanju članic in članov Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 

7.31. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 

7.32. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje 

7.33. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za izvajanje Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi 

7.34. Predlog napredovanja v naziv I. stopnje višji sekretar 

7.35. Predlog za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v višini 30 % osnovne plače direktorja, za obdobje od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 

7.36. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave št. 4781-126/2021 

7.37. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist s služnostnim zavezancem Župnija sv. Martin na Pohorju 

7.38. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2605 Koper in predlog prenosa namenskih sredstev proračunskega uporabnika Ministrstva za kulturo na Ministrstvo za javno upravo za namen vzdrževanja nepremičnin