Skoči do osrednje vsebine

369. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje in mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja od 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja.

Vlada sprejela spremembo Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje.

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo (Odlok) covid-19 minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Prav tako je v skladu z Odlokom v določenih dejavnostih še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, prav tako se testi HAGT uporabljajo za dokazovanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Vlada je zato Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje podaljšala do 30. junija 2022.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Vlada je sprejela odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah.

Vlada v odgovoru zavrača vse očitke o kršitvah Ustave Republike ter Direktive 2009/128/ES z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov ter Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da pobudo zavrže zaradi neizkazanega pravnega interesa, oziroma pobudo kot neutemeljeno zavrne.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja členov Zakona o varstvu okolja

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja od 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Vlada meni, da je pobuda predlagatelja neutemeljena.

Določbe od 34. do 53. člena ZVO-2 urejajo sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki pomeni sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj življenjskega kroga proizvodov proizvajalci določenih proizvodov nosijo finančno ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki iz proizvodov. Določba 275. člena ZVO-2, uvrščena med prehodne in končne določbe, ureja prilagoditev izpolnjevanja obveznosti PRO obstoječih proizvajalcev proizvodov, za katere velja PRO. Uveljavitev določb sistema PRO kot ga ureja ZVO-2 je nujna zaradi prenosa obveznosti iz Direktive o odpadkih 2008/98/ES. Skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Vlada poudarja, da je bil v letu 2018 na ravni Evropske unije sprejet tako imenovan »paket krožnega gospodarstva« – sklop sprememb direktiv, ki urejajo ravnanje z odpadki, za implementacijo katerega je treba zagotoviti ustrezno zakonsko podlago. Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (Direktiva 2018/851) med drugim spreminja tudi določila Direktive 2008/98/ES glede sistema razširjene odgovornosti proizvajalca, tako da zdaj določa minimalne zahteve za sisteme PRO.

Pobudnik v svojem predlogu za začasno zadržanje Ustavnemu sodišču predlaga, da do končne odločitve o njegovi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti zadrži izvrševanje 34. do 54. in 275. člena ZVO-2, oziroma podredno vsaj del osmega odstavka 34. člena, del prvega odstavka 37. člena, drugi odstavek 37. člena del četrtega odstavka 37. člena, del prvega odstavka 38. člena, četrti odstavek 38. člena, šesti do deveti odstavek 38. člena, deseti do dvanajsti odstavek 38. člena, deveti odstavek 39. člena, peti odstavek 40. člena, del drugega odstavka 41. člena, četrti odstavek 41. člena, tretji in četrti odstavek 43. člena, del prvega odstavka 47. člena in celoten 275. člen ZVO-2.

Vlada meni, da je pobuda predlagatelja neutemeljena in ocenjuje, da bi v primeru, da bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo, nastale težko popravljive posledice zaradi neizvrševanja teh določb. To utemeljuje zlasti z roki iz določb ZVO-2 (zlasti iz 275. člena), ki jim je nujno potrebno slediti, da bi se vsi nanje vezani procesi lahko končali pravočasno in bi s tem nova ureditev PRO zaživela s 1. 1. 2023, kar je povezano z zahtevo iz sedmega odstavka 8.a člena Direktive o odpadkih 2008/98/ES, ki določa, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so sistemi razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljeni pred 4. julijem 2018 (tako tudi v primeru Republike Slovenije), skladni s tem členom do 5. januarja 2023. Zakonodajalec se je odločil, da se na področju PRO uveljavi sistem PRO z eno PRO organizacijo za proizvajalce istovrstnih proizvodov, in se s tem pripomore k večji učinkovitosti sistema, ter zaradi posebnosti slovenskega prostora tudi k večji ekonomičnosti sistema. Hkrati bo preverjanje in nadziranje izpolnjevanja obveznosti poenostavljeno in zagotovljena bo boljša kakovost ravnanja z odpadki ter večja transparentnost in stopnja nadzora, saj bo obveznost ravnanja z odpadki iz proizvodov, ki jih proizvajajo proizvajalci, neposredno vezana na te iste proizvajalce.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor