Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 366. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

2. Predlog uredbe o koncesiji za izvajanje storitev obratovanja javnega letališča Letališče Edvarda Rusjana Maribor, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

3. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Vitranc 1, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

6. Predlog odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

7. Predlog dodatka št. 3 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica, št. C2130-20-080008, z dne 29. 1. 2020, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

8. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

9. Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2022 in Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2021, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

10. Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2022, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

11. Predlog odločitve o izbiri ponudnikov za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, za posamezno območje koncesije, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

12. Predlog za imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leta 2022, 2023 in 2024, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (URSIV, MGRT, MZ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

14. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev iz sklada proračunske rezerve Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

15. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0910 Gradnja enote Doma upokojencev Vrhnika ''Stara Vrhnika'' v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0906 – Preureditev dislocirane enote za demenco – DSO Metlika v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

17. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3340-21-0119 Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista v MS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

18. Predlog soglasja Veslaški zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni veslaški zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva v veslanju od 25. do 28. maja 2023 na Bledu, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

19. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Študentskega doma Ljubljana za leto 2021, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

20. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti drugega in četrtega odstavka 49.a ter drugega do petega odstavka 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (U-I-87/22), predlagatelj: minister za notranje zadeve  

21. Predlog stališča republike Slovenije do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje 

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Zagotavljanje prehranske varnosti in krepitev odpornosti prehranskih sistemov, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi sprememb Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ter Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina, predlagatelj: minister za infrastrukturo   

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih), predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo 

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko 

27. Poročilo Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec marec 2022, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo  

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje), 29. marca 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zdravje   

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kulturo in avdiovizualno področje, 1. decembra 2020, predlagatelj: minister za kulturo   

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju, predlagatelj: minister za kulturo  

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura), 04. aprila 2022 Luksemburgu, predlagatelj: minister za kulturo   

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov in ministric, pristojnih za varstvo potrošnikov, 23. in 24. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo  

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na: Neformalno srečanje evropskih ministrov, pristojnih za telekomunikacije, 8. in 9. marca 2022 v Pariz in Neversu, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo  

34. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za okolje, 20. in 21. januarja 2022 v Amiensu v Franciji, predlagatelj: minister za okolje in prostor  

35. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), 2. decembra 2021 v Bruslju, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

36. Informacija o nameravanem podpisu Revidiranega Pisma o nameri glede sodelovanja pri pridobitvi in umestitvi modularne rešitve za zmogljivosti kopenske zračne obrambe zelo kratkega dosega, kratkega dosega in srednjega dosega, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

37. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih/posebnih potnih listov, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

38. Predlog za plačilo prispevka Republike Slovenije v sklad, ki ga je po pričetku vojne v Ukrajini ustanovilo tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

40. Informacija o izstopu iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni ustanovi – Forum slovanskih kultur (FSK), predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

41. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 25. do 27. aprila 2022 v Indiji, predlagatelj: minister za zunanje zadeve   

42. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na visokem zasedanju o financiranju izgradnje miru 27. aprila 2022 v New Yorku in na Forumu Ekonomsko-socialnega sveta OZN o financiranju za razvoj 26. aprila 2022 v New Yorku, predlagatelj: minister za zunanje zadeve   

43. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem uradnem obisku 4. in 5. maja 2022 v Republiki Finski, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

44. Poročilo o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 8. in 9. marca 2022 v Republiki Ciper, predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

45. Poročilo o srečanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina z ministrom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Benom Wallaceom ob uradnem obisku 2. februarja 2022 v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za obrambo   

46. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 17. marca 2022 na Slovaškem, predlagatelj: minister za obrambo  

47. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na konferenci na visoki ravni »Majhne države v Varnostnem svetu Združenih narodov: Delovanje za mir in preprečevanje vojne« 31. marcem in 1. aprilom 2022 v Talinu, Republika Estonija, predlagatelj: minister za zunanje zadeve 

48. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na XVIII. zasedanju slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine na Madžarskem 23. marca 2022 v Budimpešti, predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu   

49. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 30. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo 10. in 11. novembra 2021 v Celovcu, Avstrija, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

50. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 30. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro v obliki avdio-video konference 22. in 23. novembra 2021, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

51. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XXIV. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo v obliki avdio-video konference 24. in 25. novembra 2021, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izpadom 700 milijonov EUR prihodkov iz državnega proračuna v obdobju 2022–2025, predlagatelj: minister za finance  

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede Centra za avtohtone sorte semen d. o. o., predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

54. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi s prekategorizacijo ceste med občinama Dobrepolje in Kočevje, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

55. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi s prekategorizacijo G2-106 v G1, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naraščanjem števila nefroloških težav, predlagatelj: minister za zdravje  

57. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vodenjem evidenc, predlagatelj: minister za notranje zadeve 

58. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki Iran, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

59. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki Pakistan s sedežem v Teheranu, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

60. Predlog razrešitve in imenovanje člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, predlagatelj: minister za okolje in prostor

61. Predlog razrešitve in imenovanja namestnice guvernerja v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, predlagatelj: minister za finance

62. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnikoma direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

63. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, predlagatelj: minister za zdravje  

64. Predlog soglasja k uvrstitvi višji plačni razred ob zaposlitvi na delovno mesto vodje službe v Službi za mednarodno sodelovanje, predlagatelj: minister za zdravje

65. Predlog soglasja k uvrstitvi v višji plačni razred ob premestitvi na delovno mesto Sekretar v Sektorju za javni potniški promet v Ministrstvu za infrastrukturo, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

66. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda javnemu uslužbencu ob zaposlitvi na delovno mesto sekretar v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

67. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda javni uslužbenki ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Sektorju za vseživljenjsko učenje v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

68. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto v Ministrstvu za finance, predlagatelj: minister za finance

69. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred za pet plačnih razredov višji od plačnega razreda delovnega mesta ob zaposlitvi na delovno mesto Sekretar (šifra DM 1851) v Pravni službi v Sekretariatu v Ministrstvu za infrastrukturo, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

70. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred za pet plačnih razredov višji od plačnega razreda delovnega mesta ob zaposlitvi na delovno mesto Sekretar (šifra DM 1934) v Sektorju za jedrsko energijo v Direktoratu za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo, predlagatelj: minister za infrastrukturo 

71. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto poslovni sekretar V-II v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in nabavo, Sektorju za investicije in stvarno premoženje, predlagatelj: minister za notranje zadeve

72. Predlog za izdajo soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

73. Predlog prenosa nepremičnin na območju »Ladjedelnica Izola« v last Republike Slovenije, predlagatelj: minister za finance 

74. Predlog prenosa lastništva parkirišč na Kotnikovi ulici v Ljubljani v last Republike Slovenije, predlagatelj: minister za finance

75. Predlog za sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu javne infrastrukture na področju kulture, Slovenska Bistrica – Grad (EŠD 663) v last Občine Slovenska Bistrica, predlagatelj: minister za kulturo

76. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 1812/8 in parc. št. 1812/9, obe k. o. 2106 Visoko, v last Občine Šenčur, predlagatelj: minister za okolje in prostor

77. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 562/2 in parc. št. 562/3, obe k. o. 2007 - Vrh, v last Občine Logatec, predlagatelj: minister za okolje in prostor

78. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev več nepremičnin v k. o. 1994 Dobrova in k. o. 1982 Šujica za rekonstrukcijo državne ceste R3-641/1369 Ljubljanica – Ljubljana (Dolgi most), predlagatelj: minister za infrastrukturo

79. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture na parc. št. 6478/2 k. o. 2335 Dornberk in določitev Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine, predlagatelj: minister za infrastrukturo

80. Predlog določitve Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za upravljavca parcele št. 36/11, k. o. 1721 Gradišče I in parcele št. 1735/1, k. o. 2084 Bela, predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade  

81. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem kot upravljavca zemljišča s parc. št. 9/8 in stavbe št. 245 del 1 v k. o. 828 Črneče, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

82. Predlog določitve Zavoda za gozdove Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 864 Mislinja, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

83. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca naštetih nepremičnin v k. o. Ocizla, Prešnica in Hrpelje v lasti Republike Slovenije, predlagatelj: minister za infrastrukturo

84. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca naštetih nepremičnin v k. o. Ocizla v lasti Republike Slovenije, predlagatelj: minister za infrastrukturo  

85. Predlog za spremembo sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov, predlagatelj: minister za finance