Skoči do osrednje vsebine

Podeljena priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom na slovesnosti ob dnevu uprave, ki je potekala danes na Brdu pri Kranju, podelil priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Dan uprave obeležujemo 9. aprila, ko se je v samostojni Republiki Sloveniji pričel uporabljati prvi novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je krovni zakon uprave. Danes so bila podeljena priznanja za leti 2021 in 2022: pohvale za uspešno in dolgoletno delo; pohvale za vidnejše dosežke ter pohvale za uspešno sodelovanje zunanjim organizacijam in sodelavcem. Podeljeni so bili tudi trije znaki uprave in ena plaketa ministrstva. Minister in generalni direktor sta podelila 59 priznanj sodelavcem iz vseh lokacij zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) z oddelki, Prevzgojnega doma Radeče (PD) in Generalnega urada (GU) ter zunanjim sodelavcem, s katerimi uprava na različnih strokovnih področjih zelo uspešno sodeluje.

Mag. Bojan Majcen je čestital vsem nagrajencem ob dnevu uprave in v svojem nagovoru izpostavil glavni izziv, s katerim se je srečevala uprava v zadnjem obdobju - epidemijo koronavirusne bolezni, ki je korenito posegla tudi na delo z zaprtimi osebami in v ostale procese, ki se odvijajo v zaporih. Z interventno zakonodajo so bili v tem času sprejeti pomembni ukrepi, s katerimi smo lahko lažje naslavljali težavo prezasedenosti večine zaporov. Spomnil je, da so med nagrajenci tudi zdravstveni delavci, ki so bili v teh zahtevnih razmerah izjemno dragoceni, da smo v okviru prizadevanj za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih z dobrim sodelovanjem izvajali vse potrebne ukrepe ter se v upravi z epidemijo uspešno soočali. »Pravijo, da zaradi viharjev hrasti poženejo globlje korenine in upam si trditi, da smo se tudi v zaporih in v prevzgojnem domu v tem času še bolj zavedli pomena našega poslanstva in vrednot, ki jih zagovarjamo - zakonitost, strokovnost, dostojanstvo, spoštovanje, zaupanje in sodelovanje.« Izpostavil je tudi pomembne projekte, ki so trenutno v teku: projekta novogradnje zapora v Ljubljani ter obnove in dograditve ženskega zapora na Igu, za katera je že pridobljeno gradbeno dovoljenje; sprememba krovnega zakona ter projekt »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, ki ga je podprla Evropska komisija in ga na podlagi dogovora o izvajanju vodi Svet Evrope. Projekt zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu in za ustanovitev raziskovalnega centra za področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki bo prispeval k strokovnim analizam procesov v zaporih. Zajema tudi pripravo strokovnih podlag za akreditacijo višješolskega programa za poklic pravosodni policist in dokvalifikacijo strokovnega osebja ter pripravo modela za oceno tveganj in potreb za zaprte osebe, ki bo omogočal še bolj poglobljeno strokovno obravnavo zaprtih oseb. »Vsi omenjeni projekti bodo z uresničitvijo bistveno pripomogli k razvoju sodobnega zaporskega sistema, v katerem se izvršuje kazenske sankcije na human način ter v okviru visokih standardov spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, pri čemer je v ospredju zagotavljanje in ohranjanje dostojanstva zaprtih oseb.«

Marjan Dikaučič je v svojem nagovoru poudaril, da sistem brez zaposlenih in še posebej današnjih nagrajencev ne bi mogel uspešno delovati. »V razmeroma kratkem obdobju sem imel priložnosti, da se na lokacijah zavodov in prevzgojnega doma seznanim z dejanskim stanjem in začutim, kako deluje sistem.« Seznanil se je s  potrebami, vezanimi na prostorske in kadrovske razmere ter z vizijo razvoja zaporskega sistema. »Prezasedenost zaporov ter neustreznost prostorov sta dejstvi, s katerimi se soočamo že dlje časa. O tem se je veliko govorilo in pisalo, razglabljalo in iskalo rešitve več mandatov. Vendar pa že hiter pregled doslej izvedenih aktivnosti za rešitev prostorske problematike da slutiti, da je zavedanje o nujno potrebnih rešitvah bilo prisotno, na nek način pa je umanjkala volja ali pogum, da se začne korakati po poti do rešitve. Ministrstvo za pravosodje je uspelo z vztrajnim opozarjanjem na trenutne razmere in pomembnost dveh investicijskih projektov odpraviti mnoge ovire na poti do njune uresničitve.« Dotaknil se je novele Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, katere ključne spremembe bodo po oceni ministrstva pozitivno vplivale na kadrovsko politiko uprave. Kot glavno vodilo uspešnega uresničevanja vizije uprave pa je znova izpostavil zaposlene: »V prvem valu izbruha novega koronavirusa ste dokazali, da znate, da zmorete, predvsem pa, da želite v danem trenutku ohraniti delujoč zaporski sistem.« Ob koncu nagovora se je navezal na misel gršega filozofa Sokrata: »Pusti, da tisti, ki želi premakniti svet, najprej premakne sebe.« »Dejstvo je, da ste vi tisti, ki ob srečevanju z vsakodnevnimi izzivi premikate meje mogočega in želenega, seveda v okviru dopustnega. Zavedam se, da ni lahko. Da se včasih zdi, da nima smisla. Da zahvala ministra ali pohvala mednarodne skupnosti ne odtehtata vloženega truda in napora. A vseeno vztrajate, saj se zavedate, da se bo sistem iz primeža težav izvil le z vašo pomočjo, pri čemer je sredstvo za dosego cilja v rokah politike. In tu bom, kot minister za pravosodje, vselej prisluhnil vam, vaše stiske, želje in vizije pa trdno zagovarjal, kjer in kolikor bo to potrebno.«

Slovesnost je povezovala Vanja Jakopin, kulturno so jo obogatili člani seksteta Ingenium Ensemble in violončelistka Sara Caserman Peteh.

 

Prejemniki priznanj za leti 2021 in 2022

Pohvalo za uspešno in dolgoletno delo so prejeli:

Magda Poznik (ZPKZ Ig)

Kristina Sečnik (ZPKZ Ig)

Silvester Arnšek (Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje)

Beno Kozlevčar (ZPKZ Dob pri Mirni)

Anton Erpič (ZPKZ Dob pri Mirni)

Igor Kmet (ZPKZ Dob pri Mirni)

Jožko Dim (ZPKZ Dob pri Mirni)

Željko Mevželj (ZPKZ Dob pri Mirni)

Nebojša Miljanović (ZPKZ Dob pri Mirni)

Mojca Koren Koncilja (ZPKZ Dob pri Mirni)

Andrej Hrastar (ZPKZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto)

Klementina Bežan (ZPKZ Ljubljana)

Silvester Šimac (ZPKZ Ljubljana)

Roberto Mesarić (ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek Ig)

Darja Šabeder (ZPKZ Maribor)

Božena Krivec (ZPKZ Maribor, Odprti oddelek Rogoza)

Stanko Bednjanić (ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota)

Tatjana Baloh (ZPKZ Koper)

Ljubomir Rumin (ZPKZ Koper)

 

Pohvalo za vidnejše dosežke so prejeli: 

Eva Salecl Božič (Generalni urad)/ prispevek k boljši praksi strokovnega dela na področju obravnave nasilja

Gregor Dremšak in Miha Celestina (PD Radeče): preprečitev večje gmotne škode in odprava posledic neurja v zavodu

Irena Stany Žgur, dr. med. (Zdravstveni dom Ljubljana) in Melita Kunej Mesec (ZPKZ Ig): strokovno usmerjanje pri izvajanju ukrepov v času epidemije COVID-19

Mateja Savić (Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje): strokovno usmerjanje pri izvajanju ukrepov v času epidemije COVID-19

Gregor Škoporc, Viktor Blatnik in Domen Mrgole (ZPKZ Dob pri Mirni): preprečitev vnosa prepovedanih predmetov in snovi ter pomemben prispevek k ohranjanju varnosti v zavodu

Skupina zaposlenih iz ZPKZ Ljubljana, Generalnega urada in Zdravstvenega doma Ljubljana: Jože Ciber, Marjan Sašek, Hari Stanić, Igor Špehar, Mihael Reberšak, Žiga Gošte, Uroš Lahajnar, Štefan Strelec, Andrej Omerza, Jernej Škoberne, Matjaž Cvetko, Janez Matjan, Barbara Drenik (ZPKZ Ljubljana), Danijel Rudić (GU) ter Lidija Gašperšič in Nadja Khalil, dr. med. (Zdravstveni dom Ljubljana): preprečitev nevarnosti za življenje zaprtih oseb in večje materialne škode ob požaru v zavodu

Izmena pravosodnih policistov v sestavi Damijan Hozjan, Aleš Krznar in Srečko Vinkovič (ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota): preprečitev nevarnosti za življenje zaprtih oseb in večje materialne škode ob požaru v oddelku

Martin Furlan in Andraž Šorc (ZPKZ Koper, Oddelek Nova Gorica): preprečitev nevarnosti za življenje zaprtih oseb in večje materialne škode ob požaru v oddelku

Manuela Rusjan in Klavdij Simčič (ZPKZ Koper, Oddelek Nova Gorica): uspešno posredovanje in preprečitev ogroženosti za življenje zaprte osebe

 

Pohvalo za dosežke pri sodelovanju na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:

Ljudska univerza Celje, direktorica Ines Stilin: uspešnejša socialna integracija zaprtih oseb v skupnost

Igor Kolar, Ministrstvo za pravosodje: strokovna pomoč pri zagotavljanju zaščitne opreme in vzpostavitvi videokonferenčnih sistemov v zaporih v času epidemije COVID-19

Oddelek za šolanje službenih psov na Policiji, vodja Marko Medvešek: uspešno sodelovanje na področju službene kinologije

Rok Mežnar, dr. med., Zdravstveni dom Novo mesto: izjemna strokovna pomoč v času epidemije COVID-19

 

Znak uprave za izjemne dosežke so prejeli: 

Aleš Kumperger (Javni gospodarski zavod Rinka)

Andrej Kužnik (ZPKZ Ljubljana)

Renata Derganc Cizelj (Generalni urad)

 

Plaketo ministrstva za izjemno strokovno delo je prejel:

Božidar Peteh (Generalni urad)

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!