Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura v k. o. Kočevje in v k. o. Mirna in določitev Ministrstva za infrastrukturi ter Direkcije Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2461 Dane, k. o. 2488 Zalog, k. o. 2490 Postojna in v k. o. 2554 Rodnik, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljalca nepremičnin v k. o. 2554 Rodik, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 570 Ploderšnica,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog določitve Doma Nine Pokorn Grmovje za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 992 Polzela,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

7. Predlog Akta o notranji organizaciji in  sistemizaciji delovnih mest v Uradu Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske upreme, Predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme

8. Predlog soglasja k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za obdobje od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

10. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Novo mesto,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

11. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Ptuj,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

12. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

13. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

15. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice za leto 2021,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

16. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda za javno uslužbenko premeščeno na delovno mesto pod šifro 108 – Podsekretar v Uradu Republike Slovenije za meroslovje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

18. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, Predlagatelj: minister za zdravje

20. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Kozjanski park, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

21. Predlog razrešitve članice in imenovanje člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

22. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Slovenski etnografski muzej, Predlagatelj: minister za kulturo

23. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

24. Predlog sklepa o ustanovitvi Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

25. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano