Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 121. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o varovanju tajnih podatkov, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.7. Predlog letnega programa odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.9. Poročilo o uvedbi začasne zaščite, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.10. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju dela reke Save Dolinke, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.11. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju reke Save, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.12. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče – lovilna jama na Soči, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.13. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pod Volarji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.14. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pod Idrskim, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.15. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče – Kamno, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.16. Predlog odločbe za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Staro selo 60A, Kobarid, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Predlog za sklenitev dodatka št. 2 h koncesijski pogodbi št. C2030-17-163202 za projekt »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.19. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-3002 Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-22-0015 LIFE IP restart Spodbujanje recikliranja odpadkov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.21. Predlog za uvrstitev treh novih projektov 2330-22-0008 Dopolnilna obnova gozdov, 2330-22-0010 Vzpostavljanje sistema trajnostne rabe kmet. tal in 2330-22-0018 Pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.22. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0002 Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske, nevladne in mladinske kulturne dejavnosti v obdobju 2022–2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.23. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije, št. C(2022)787 final z dne 9. 2. 2022, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.24. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije, št. C(2022)202 final z dne 9. 2. 2022, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.25. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), poročevalec: Marjan Dikaučič

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/2014 v zvezi s kohezijskim ukrepom za begunce v Evropi (CARE), 09.03.2022, poročevalec: Zvonko Černač

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prehodnih pravilih za ovojnino in označevanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih v skladu z Direktivo 2001/82/ES in Uredbo (ES) št. 726/2004, poročevalec: Janez Poklukar

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 12. aprila 2022 v Luksemburgu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2022, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.31. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve C5 12. aprila 2022 v Češki republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 12. zasedanju Odprte delovne skupine za staranje (OEWGA) 11. aprila 2022, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Informacija o obisku ministra za migracije in azil Helenske republike Notisa Mitarachija 10. in 11. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs

1.34. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, poročevalec: Marjan Dikaučič  

1.35. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi, poročevalec: Marjan Dikaučič  

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o davku na prazne in velike nepremičnine - prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.38. Predlog odloka o spremembi Odloka o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.39. Predlog sklepa o premeščanju pacientov iz Ukrajine, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.40. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na virtualni donatorski konferenci za Ukrajino 9. aprila 2022, poročevalec: dr. Anže Logar  

II. LISTA B

2. Poročilo o izvajanju sankcij, sprejetih proti Ruski federaciji, poročevalec: Peter Šuhel

2A. Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut – nujni postopek - nujni postopek, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

2B. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

3.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

3.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

3.4. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo

3.5. Predlog seznanitve z odstopno izjavo člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za promet, v Upravni odbor

3.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Upravni svet Evropske patentne organizacije

3.7. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-22Z213001 na Občino Brezovica

3.8. Predlog določitve vsebine izbrisnega dovoljenja za vknjiženo pravico stvarnega bremena na parc. št. 341/2 in parc. št. 341/3 v k. o. 2131 Stražišče

3.9. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. 2130-13R213006 na Občino Ajdovščina

3.10. Predlog seznanitve z namero sklenitve sodne poravnave med toženo stranko Republiko Slovenijo in tožečo stranko, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 1253/2019

3.11. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju Komisije za podelitev spominske medalje 30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije  

3.12. Predlog soglasja z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije (Ministrstva za notranje zadeve), ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Kopru pod opr. št. P 258/2019

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo , poročevalec: Peter Šuhel