Skoči do osrednje vsebine

355. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila projekt UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala, dala soglasje k predlogom amandmajev Zakona o cestah in razširila Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Določila je tudi člane arbitražnega sveta na podlagi 10. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Vlada uvrstila projekt UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala, v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025

Glavni cilj izvedbe investicijskega projekta je izboljšava stanja objekta, s katero pripomoremo k boljši funkcionalnosti in učinkovitosti objekta in nasploh izgledu, kar še posebej velja za prenovo notranjosti objekta.

Predmet investicije je celovite prenova (revitalizacija) stavbe Hospital Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana). Glavni razlogi za investicijsko namero so vezani na starost in iztrošenost ter posledično slabo stanje obravnavane stavbe, ki je bila zgrajena leta 1975. 

Velik del objekta je še ne prenovljen in v relativno slabem stanju (slabši delovni in bivalni pogoji), predvsem vse vrste inštalacij in tudi gradbena in druga opremljenost objekta. Kljub temu je stavba večino časa polno ali delno zasedena, deli stavb pa niso v uporabi, saj obstoječe razmere ne dopuščajo oziroma ne zagotavljajo ustreznih pogojev za uporabo in bivanje v objektu.

Naročnik oziroma investitor želi izboljšati pogoje dela in bivalne standarde za paciente. Prav tako brez ustrezne priprave infrastrukture v naslednjih letih ni mogoče pričakovati implementacije novih postopkov in načinov zdravljenja ter sledenje zastavljenim dolgoročnim ciljem Evropske unije in Slovenije do leta 2030 tudi na področju energetske učinkovitosti javnih stavb in trajnostnega razvoja. 

Ocenjena vrednost investicije UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala znaša 37.229.988 evrov z DDV. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje iz proračunske postavke 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode in 875 Proračunski sklad po Zakonu o investicijah (ZIJZ-1). 
Prenova oziroma revitalizacija stavbe Hospital UKC Ljubljana bo vzporedno potekala z energetsko prenovo objekta, za katero so sredstva že odobrena. S sočasno izvedbo energetske sanacije in revitalizacije se na minimum zmanjša izpad delovnega procesa, ki je v tem primeru bolnišnična oskrba. Z revitalizacijo se tudi približamo zahtevam, ki jih predpisuje nova Prostorska tehnična smernica za zdravstvene objekte.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada dala soglasje k predlogom amandmajev Zakona o cestah

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o cestah. Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. 

Amandmaji so predvsem tehnične in redakcijske narave, s ciljem večje določnosti in jasnosti zakonskega besedila. Med drugim je tudi nekaj podrobnejših vsebinskih izboljšav (izredni prevozi, usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov in izvedba pasivne protirupne zaščite v primeru čezmerne obremenitve varovanih prostorov stavb).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada razširila Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini.

V zvezi z razmerami v Ukrajini in zaradi enotnega načrtovanja, koordinacije in odzivanja Republike Slovenije v zvezi z nudenjem humanitarne in druge pomoči Ukrajini ter s sprejemanjem beguncev, je bila na predlog ministra za obrambo s sklepom Vlade Republike Slovenije 10. marca 2022, ustanovljena Medresorska operativna skupina. Na sestankih te skupine je bilo ugotovljeno, da je treba zaradi uspešne izvedbe nalog Medresorsko operativno skupino dopolniti s predstavniki Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Urada VRS za demografijo ter Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada imenovala Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o imenovanju članov Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini.

V zvezi z razmerami v Ukrajini in zaradi enotnega načrtovanja, koordinacije in odzivanja Republike Slovenije glede nudenja humanitarne in druge pomoči Ukrajini ter s sprejemanjem beguncev je bila na predlog ministra za obrambo s sklepom Vlade RS ustanovljena Medresorska operativna skupina. S predlogom Sklepa o imenovanju članov Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini se tako poimensko imenuje predstavnike ministrstev, vladnih služb in Kabineta predsednika Vlade RS v Medresorsko operativno skupino, katerih predstavniki sestavljajo navedeno skupino.

V Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini se imenujejo:

 • mag. Matej Tonin, minister za obrambo, kot vodja;
 • Tone Slak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, kot namestnik vodje;
 • mag. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo, kot namestnik vodje;
 • Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, član;
 • mag. Katarina Štrukelj, predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, članica;
 • Mateja Fabina, predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, namestnica članice;
 • Mitja Močnik, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, član;
 • dr. Robert Kokalj, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, namestnik člana;
 • dr. Božo Predalič, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, član;
 • Tomaž Pečjak, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, namestnik člana;
 • Simon Zajc, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, član;
 • Renata Martinčič, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnica člana;
 • mag. Franc Vindišar, predstavnik Ministrstva za zdravje, član;
 • Mirko Stopar, predstavnik Ministrstva za zdravje, namestnik člana;
 • mag. Valentina Vehovar, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
 • Damir Orehovec, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, član;
 • mag. Aleš Irgolič, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član;
 • Nina Baloh, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnica člana;
 • Peter Grum, predstavnik Ministrstva za javno upravo, član;
 • mag. Danilo Lončarič, predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, član;
 • Nataša Pavšek, predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, članica;
 • Nataša Bušljeta, predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica članice;
 • Brigita Juhart, predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica članice;
 • Drago Zadergal, predstavnik Kabineta predsednika Vlade, član;- predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Določitev članov arbitražnega sveta

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila člane arbitražnega sveta na podlagi 10. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPVIZ). Za člane arbitražnega sveta, ki bo ugotavljal izpolnjevanje pogojev za plačilo nadomestila plače zaposlenim, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja (osma alineja prvega odstavka 92. člena KPVIZ), se imenujejo: dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Robert Kos, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in Jožica Grom, sekretarka na Ministrstvu za finance.

Za namestnike članov arbitražnega sveta se imenujejo: Mojca Ločniškar, vodja Finančne službe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice dela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in Polonca Drofenik, generalna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada ne soglaša z imenovanjem Dina Bauka za predsednika arbitražnega sveta. Za predsednico arbitražnega sveta predlaga dr. Urško Kežmah.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport