Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 120. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij, poročevalec: Mark Boris Andrijanič    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog odloka o določitvi seznama varnih izvornih držav, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.12. Predlog akcijskega načrta za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.13. Predlog dopolnitve Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog poslovne politike Slovenskega regionalno razvojnega sklada v obdobju 2022–2026, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.15. Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.16. Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2022 in Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2022, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.17. Predlog dopolnitve Sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.18. Predlog dopolnitve Sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2022/2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.19. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5572 Avtomatizacija operacij Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0905 Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.22. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1714-15-0005 Sklad za notranjo varnost - Zunanje meje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Predlog za ponovno uvrstitev in spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-20-0906 Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.24. Predlog soglasja Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.25. Predlog soglasja Hokejski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni hokejski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. maja 2022 v Ljubljani, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.26. Predlog pooblastila družbi Group Air-Med S.A., Reus Tarragona, Španija, za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.27. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Šimnovec, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.28. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.29. Poročilo Vlade Republike Slovenije v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri reviziji zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.30. Predlog mnenja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.31. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.32. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec februar 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek  

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2021/2085 o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru Obzorja Evropa v zvezi s Skupnim podjetjem za čipe, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za okrepitev evropskega polprevodniškega ekosistema (akt o čipih), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Partnerskem svetu, ustanovljenem s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, glede sprejetja smernic za vodenje foruma civilne družbe, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar

1.37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 4. in 5. aprila 2022 v Luksemburgu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.38. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 4. aprila 2022 v Luksemburgu, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. aprila 2022 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.40. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2022« (LS22) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.41. Predlog za napotitev policijskih atašejev Republike Slovenije na Madžarsko in v Črno goro ter nerezidenčno pokrivanje Republike Kosovo, Republike Albanije, Republike Bolgarije, Romunije in Slovaške republike z obstoječo mrežo policijskih atašejev, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.42. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2021 – CC21«, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.43. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 4. aprila 2022 v Zaprešiću, poročevalec: dr. Anže Logar

1.44. Izhodišča za obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca od 7. do 10. aprila 2022 v Združenih državah Amerike, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.45. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Ciper Nicosa Nourisa 8. in 9. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.46. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.47. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.48. Informacija o končnem revizijskem poročilu Evropske komisije za program Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov za obdobje 2007–2013, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.49. Predlog aneksa št. 4 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.50. Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku v delu, v katerem določa, da državnemu tožilcu roke in način usmerjanja predpiše Vlada Republike Slovenije, ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, v katerem državnemu tožilcu nalaga obveznost pisnega dajanja navodil in predlogov policiji za ukrepanje v predkazenskem postopku ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena navedene uredbe, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.51. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.52. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.53. Predlog mnenja o Predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.54. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in predlog za razveljavitev sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51003-3/2022/3 z dne 29. 3. 2022, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih – skrajšani postopek, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2A. Predlog uredbe o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2B. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5. Celovito zaključno poročilo o posebnem vladnem projektu predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (od 1. julija do 31. decembra 2021), poročevalec: dr. Anže Logar

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

6.2. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki s sedežem v Bruslju

6.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

6.4. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji s sedežem v Bruslju

6.5. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU) s sedežem v Bruslju

6.6. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji

6.7. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

6.8. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

6.9. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Hiša za otroke

6.10. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v uradniški naziv prve stopnje – višji sekretar v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.11. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v uradniški naziv prve stopnje notranji revizor – višji sekretar na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna

6.12. Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana

6.13. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje

6.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Moderna galerija

6.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana

6.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica

6.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

6.18. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za razvoj informatike

6.19. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje

6.20. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

6.21. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja – parc. št. 23/139, k. o. 2677 Prule v lasti Univerze v Ljubljani

6.22. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini s parcelno št. 158/9, k. o. 180 Črnci

6.23. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov v sklopu projekta »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza/ 2. etapa«

6.24. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev več nepremičnin v k. o. 1711 Turjak za rekonstrukcijo državne ceste G2-106 na odseku Škofljica-Rašica in na odseku 0262 Rašica – Žlebič

6.25. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2451 Dolnje Ležeče

6.26. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2638 Podmežaklja

6.27. Predlog prenosa nepremičnin Družbe za upravljanje terjatev bank d. d. na Republiko Slovenijo

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog za ponovno imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

7.2. Predlog imenovanja na položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

7.3. Predlog imenovanja Strokovne komisije za izbiro koncesionarjev za ureditev izvajanja državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7.4. Predlog seznanitve z iztekom mandata članoma sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence in predlog besedila javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za štiri člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, poročevalec: Zdravko Počivalšek

7.5. Predlog razrešitve in imenovanja članov Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, poročevalec: Jernej Vrtovec

7.6. Predlog za ustanovitev Delovne skupine vlade za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu , poročevalec: Peter Šuhel