Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 76. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1A. Predlog uredbe o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Šimnovec, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog poslovne politike Slovenskega regionalno razvojnega sklada v obdobju 2022–2026, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog dopolnitve Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog soglasja k Pravilniku o prometu z nepremičninami Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13A. Predlog soglasja Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«, Poročevalec: Janez Ciglar Kralj

14. Predlog mnenja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5572 Avtomatizacija operacij Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2021/2085 o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru Obzorja Evropa v zvezi s Skupnim podjetjem za čipe, Poročevalec: dr. Simona Kustec

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za okrepitev evropskega polprevodniškega ekosistema (akt o čipih), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Partnerskem svetu, ustanovljenem s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, glede sprejetja smernic za vodenje foruma civilne družbe, Poročevalec: dr. Anže Logar

19A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. aprila 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec februar 2022, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost 31. januarja in 1. februarja 2022 v Lensu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21A. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 4. aprila 2022 v Zaprešiću, Poročevalec: dr. Anže Logar

21B. Izhodišča za obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca od 7. do 10. aprila 2022 v Združenih državah Amerike, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 4. aprila 2022 na Hrvaškem,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Poročilo o delovnem obisku ministra za finance mag. Andreja Širclja 8. februarja 2022 v Londonu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi s tedenskimi delovnimi migranti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vplivom ukrajinske krize na slovenske gospodarske družbe delujoče na ruskem trgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Poročilom UMAR o produktivnosti 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z zagotavljanjem prehranske varnosti v času porasta cen energentov, gnojil in žit, tudi kot posledice vojne v Ukrajini,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

28. Predlog odgovora na pobudo državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega sredstev EU in povečanjem stopnje sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač
29. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj