Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 119. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 (med 5. in 9. aprilom), poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za naložbo SPGT 2 – »Skladišče št. 54«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.6. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijsko vlaganje SPKT 13 – »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.7. Predlog dodatka št. 3 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.10. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2021, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.11. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2022/0185), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2020/367 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2022/0183), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 01. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2022)0182), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 1. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/25/ES glede vključitve izboljšanih zahtev glede stabilnosti in njene uskladitve z zahtevami glede stabilnosti, ki jih je opredelila Mednarodna pomorska organizacija, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Informacija o vključevanju mladih v okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izredni seji Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 28. marca 2022 v Bruslju, poročevalec: Aleš Hojs

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 29. marca 2022 v Bruslju, poročevalec: Janez Poklukar

1.22. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava Evropske unije za mesec februar 2022, poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Informacija o podpisu Spremembe št. 1 Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo in Afriko, VSEBINA: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena uporaba petih (5) slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega (1) vozila za izvlek serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti, v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe št. 3 k Programskemu dogovoru št. B-1377-CAP-GP (PA HEP), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o sodelovanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice za vajo INIOCHOS 22, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Informacija o seznanitvi s Skupno izjavo držav članic pogodbenic Sporazuma o enotnem sodišču za patente, ki sodelujejo v prehodnem obdobju uporabe Sporazuma o enotnem sodišču za patente, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.27. Predlog za nominacijo babištva za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.28. Poročilo o delu visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo v letu 2021, poročevalec: dr. Miha Pogačnik

1.29. Izhodišča za obisk ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije 24. marca 2022 v Kraljevini Danski, poročevalec: Aleš Hojs

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov med 14. in 16. junijem 2022 v New Yorku, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.31. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke 28. marca 2022 preko videokonference, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije za zasedanje Okoljskega odbora OECD na ministrski ravni 30. in 31. marca 2022 v Parizu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.33. Informacija o delovnem srečanju državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije Aleša Miheliča z ministrom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije Brankom Ružićem 25. marca 2022 v Beogradu, Srbija, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o minimalni plači, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.36. Izhodišča za udeležbo ministra za digitalno preobrazbo mag. Petra Geršaka na srečanju ministrov držav skupine D9+ 28. in 29. marca 2022 v Pragi, poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1.37. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Kanadi od 25. marca do 3. aprila 2022, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.38. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in razporeditvi sredstev za pokrivanje obveznosti (MKGP, FURS), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.39. Predlog za spremembo projekta 033-21-0003 Projekt HOPE – Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.40. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs  

1.41. Pobuda za odpoved Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Ruske federacije, sklenjenega v Moskvi 3. oktobra 2001, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.42. Pobuda za odpoved Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.43. Pobuda za odpoved Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in vlado Beloruske sovjetske socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.44. Predlog za prekinitev Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o podpori delovanju Mednarodnega raziskovalnega centra druge svetovne vojne Maribor, Republika Slovenija, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.45. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev), poročevalec: Aleš Hojs  

II. LISTA B

3. Predlog uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj   

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, javnega gospodarskega zavoda

5.3. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

5.4. Predlog imenovanja članov sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem

5.5. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica

5.6. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

5.7. Predlog imenovanja neodvisnega člana in nadomestnega člana iz Republike Slovenije v upravni odbor Agencije Evropske unije za temeljne pravice

5.8. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

5.9. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnin v k. o. 635 Brestrnica, v lasti Univerze v Mariboru

5.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s Seznamom delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije v EU v Bruslju