Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 75. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – tretja obravnava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

1B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak 4. Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 (med 5. in 9. aprilom), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za naložbo SPGT 2 – »Skladišče št. 54«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijsko vlaganje SPKT 13 – »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog dodatka št. 3 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2021, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, FURS, MIZŠ, MF, MNZ, ARSO, MDDSZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog soglasja k sklepom Sveta Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve glede uporabe presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 in seznanitev s Poročilom Ministrstva za finance o izvedbi nadzora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

12. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in  tehničnemu  napredku v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2022/0185), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2020/367 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2022/0183), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 01. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2022)0182), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 1. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/25/ES glede vključitve izboljšanih zahtev glede stabilnosti in njene uskladitve z zahtevami glede stabilnosti, ki jih je opredelila Mednarodna pomorska organizacija, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika,Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije,Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Informacija o vključevanju mladih v okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za udeležbo ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na srečanju ministrov držav skupine D9+ 28. in 29. marca 2022 v Pragi, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. januarja 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov pristojnih za vesolje 16. februarja 2022 v Toulousu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni konferenci evropskih ministrov za socialno gospodarstvo "Odločilen korak za rastoči sektor" 17. februarja 2022 v Strasbourgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Sveta za energijo28. februarja 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za kohezijsko politiko od 28. februarja do 1. marca 2022 v Rouenu, Francija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26A. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke 28. marca 2022 preko videokonference, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije za zasedanje Okoljskega odbora OECD na ministrski ravni 30. in 31. marca 2022 v Parizu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

26C. Informacija o delovnem srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča z ministrom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije Brankom Ružićem 25. marca 2022 v Beogradu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

27. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do8. februarja 2022 v Združenih arabskih emiratih,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z oglasnimi objekti in panoji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi EU za reševanje gospodarskih akterjev vezanih na ruski trg,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim negativnim kadrovanjem na Pošti Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem slovenske botanike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret, Igorja Pečka in Nika Prebila v zvezi s porabo sredstev iz evropske kohezijske politike ter sredstev iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Andreje Zabret v zvezi s podaljšanjem rokov računovodskih poročil,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj