Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 118. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pri Žvikarju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, ki so po predpisih s področja veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.9. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2022/2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.12. Predlog soglasja k pobudi Občine Videm za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog soglasja k pobudi Občine Domžale za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.15. Predlog kvot pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2022 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.17. Predlog za uvrstitev novega projekta 1540-22-0001 Prostori za italijansko narodno skupnost v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.18. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5569 Gradnja ter avtomatizacija proizv. procesa ETI v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Predlog za uvrstitev projekta 3330-22-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2022–2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-0004 Zavod RS za šolstvo – obnova mansarde in kleti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.22. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0905 Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur - enota Slovenske Konjice v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.23. Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021 in izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2022 in 2023, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.24. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 76. člena in 107. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, poročevalec: Aleš Hojs    

1.25. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-725/21, SOMEO, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti Unije in njenih držav članic pred gospodarsko prisilo, ki jo izvajajo tretje države, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za standardizacijo - Določitev globalnih standardov v podporo odpornemu, zelenemu in digitalnemu enotnemu trgu EU, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o osmem kohezijskem poročilu: Kohezija v Evropi do leta 2050, poročevalec: Zvonko Černač

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju emisij metana v energetskem sektorju in spremembi Uredbe (EU) 2019/942, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja, poročevalec: Aleš Hojs

1.34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju instrumentalizacije na področju migracij in azila, poročevalec: Aleš Hojs

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za droge, poročevalec: Janez Poklukar

1.37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. marca 2022 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. marca 2022 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.40. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije in Ministrstvom za obrambo Danske o Napredni biometriji pri usposabljanju in simulacijah (ABITS), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.41. Informacija o izvedbi pilotnih projektov na območju delovanja skupine za povezavo in spremljanje, ki deluje v okviru slovenskega kontingenta v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.42. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na EXPO od 21. do 24. marca 2022 v Dubaju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.43. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na drugem delu 4. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-4.2), v hibridni obliki, od 21. do 25. marca 2022 na Baliju, poročevalec: Janez Poklukar

1.44. Izhodišča za obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča med 20. in 25. marcem 2022 v Združenih državah Amerike (San Francisco, CA ter Washington, D.C.), poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1.45. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Nemčiji od 18. do 20. marca 2022, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.46. Predlog odgovora na Sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi s položajem visokošolskih učiteljev in raziskovalcev-znanstvenikov, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.47. Predlog odgovora na Sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost in šport o možnostih rahljanja epidemioloških omejitvenih ukrepov na področju kulturnih dejavnosti, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.48. Prostovoljno vmesno poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju priporočil, ki jih je sprejela v tretjem krogu univerzalnega periodičnega pregleda, poročevalec: dr. Anže Logar  

1.49. Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-22-0009 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

II. LISTA B

3A. Predlog zakona o elektronskih komunikacijah – nujni postopek, poročevalec: Mark Boris Andrijanič    Gradivo

3B. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3C. Predlog ukrepov za izvajanje Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    

3Č. Primerjalna analiza preprečevanja in boja proti korupciji v državah članicah Evropske unije in GRECO, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina družbe SODO, d. o. o. – Soglasje k Aneksom št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

5.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji (FIHO)

5.3. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

5.4. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

5.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor

5.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Kočevje

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

5.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje

5.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

5.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

5.11. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta za socialno ekonomijo

5.12. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. P 464/2020-III

5.13. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli št. 1424/1, k. o. 2682 Brdo v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete

5.14. Predlog izbrisnega dovoljenja na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja, št. C2130-16Z213008

5.15. Predlog soglasja k prodaji solastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini v k. o. 2636 Bežigrad

5.16. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičninah k. o. 1737 Tabor

5.17. Predlog soglasja k izvedbi postopka javne dražbe nepremičnin v lasti Univerze v Mariboru

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

7. Predlog drugega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, Poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo