Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 74. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pri Žvikarju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, ki so po predpisih s področja veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov, Poročevalec: mag. Matej Tonin

6. Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021 in izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2022 in 2023, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Skupščina družbe SODO, d. o. o. – Soglasje k Aneksom št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog soglasja k pobudi Občine Videm za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za odsek avtoceste Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog soglasja k pobudi Občine Domžale za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Predlog kvot pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2022 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5569 Gradnja ter avtomatizacija proizv. procesa ETI v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0002 Zamenjava stavbnega pohištva na stavbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. ZADEVE EU

14. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-725/21, SOMEO, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti Unije in njenih držav članic pred gospodarsko prisilo, ki jo izvajajo tretje države,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za standardizacijo - Določitev globalnih standardov v podporo odpornemu, zelenemu in digitalnemu enotnemu trgu EU, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o osmem kohezijskem poročilu: Kohezija v Evropi do leta 2050, Poročevalec: Zvonko Černač

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju emisij metana v energetskem sektorju in spremembi Uredbe (EU) 2019/942, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu za zunanje zadeve (trgovina) 13. in 14. februarja 2022 v Marseillu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za promet  21. in 22. februarja 2022 v Parizu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. oktobra 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 21. in 22. januarja 2022 v Amiensu, Francija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videoseji ministrov za kmetijstvo 2. marca 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na EXPO od 21. do 24. marca 2022 v Dubaju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na drugem delu 4. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-4.2), v hibridni obliki, od 21. do25. marca 2022 na Baliju, Poročevalec: Janez Poklukar

29. Izhodišča za obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča med 20. in25. marcem 2022 v Združenih državah Amerike (San Francisco, CA ter Washington, D.C.), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

29A. Poročilo o pogajanjih o Sporazumu o gospodarskem sodelovanju med Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije in Vlado Republike Slovenije o gospodarskem sodelovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29B. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 16. marca 2022 v Ljudski demokratični republiki Alžiriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29C. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 18. in19. marca 2022 v Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nameščanjem solarnih panelov na javnih površinah in zgradbah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z alternativami energetskega razvoja Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z razmerji na trgu z odkupom energije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec