Skoči do osrednje vsebine

346. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene naftnih derivatov, Slovaški namenila materialno pomoč ob povečanem migracijskem toku in izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah.

Vlada določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene naftnih derivatov (NMB 95, dizel)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Z uredbo Vlada RS določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, in sicer za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) ta znaša 1,503 evra/liter in za dizelsko gorivo 1,541 evra/liter. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja 30 dni.

Vlada se je odločila za takšen ukrep zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7- dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene na Evropsko komisijo za Weekly Oil Bulletin. Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s COVID-19 omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje bo potekalo po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala bo tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi COVID-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil Zakona o splošnem upravnem postopku).

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada sprejela odgovor na pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Vlada Republike Slovenije je od Ustavnega sodišča Republike Slovenije prejela pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti U-I-53/22 in U-I-54/22. Pobudnika izpodbijata Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) ter Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Ustavno sodišče pobudi vodi pod opravilnima številkama U-I-53/22 in U-I-54/22. Vlada uvodoma ugovarja, da pobudnika kot pravni osebi, ki "kakovostno in učinkovito sistemsko in pravno-politično varovanje temeljne človekove in ustavne pravice do zdravja in zdravega življenjskega okolja" opravljata kot dejavnosti, nista izkazala pravni, temveč zgolj ekonomski interes. V nadaljevanju odgovarja, da so bili zaradi preprečevanja nenadzorovanega širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in ohranjanja vzdržnosti zdravstvenega sistema v skladu z ustavo in ZNB s podzakonskimi akti sprejeti omejitveni ukrepi, saj bi bilo ob prostem širjenju nalezljive bolezni in nepoznavanju učinkov bolezni kot skrajna posledica ogroženo delovanje zdravstvenega sistema. Država ima pozitivno obveznost zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena ustave, čemur pritrjujeta tudi pobudnika. Vlada poudarja, da mora kot izvršilni organ z zagotavljanjem realizacije pozitivnih obveznosti države kljub razmeram v katerih se nalezljiva bolezen širi, zagotoviti zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem, denimo kroničnim bolnikom in bolnikom z nujnimi zdravstvenimi stanji. Ob prezasedenosti zdravstvenih zmogljivosti tega ne bi bila zmožna zagotavljati.

Vlada ustavnemu sodišču predlaga naj pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti U-I-53/22 in U-I-54/22 zaradi neizkazovanja pravnega interesa zavrže oziroma podrejeno kot neutemeljeni zavrne.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada se je seznanila z informacijo o izvedbi vaje NATO – GEORGIA 2022

Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o podpisu Note o pristopu k Tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Gruzije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi in Poveljstvom Vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje o zagotavljanju podpore države gostiteljice za izvedbo vaje NATO – GEORGIA 2022.

Mednarodne vojaške vaje se bo udeležilo 5 pripadnikov Slovenske vojske v času od 14. do 30. marca 2022. Ta bo potekala na vadbišču Krtsanisi v Gruziji, njen namen pa je izboljšati povezljivost med zavezniškimi enotami ter enotami Partnerstva za mir.

Pripadniki Slovenske vojske bodo aktivnosti v okviru vaje izvajali na ozemlju Republike Gruzije, zato bo za sodelovanje na vaji Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije podpisalo Noto o pristopu k Tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Gruzije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi in Poveljstvom Vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje o zagotavljanju podpore države gostiteljice za izvedbo vaje NATO – GEORGIA 2022.

Tehnični dogovor opredeljuje splošne zadeve s področja podpore države gostiteljice (vključno s postopki za prihod gostujočih sil na usposabljanje, njihovo udeležbo na usposabljanju, ter njihov odhod z usposabljanja), postopke finančnega poslovanja, pravne vidike, zagotavljanje storitev, oskrbe in zdravstvene zagotovitve.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Slovenija bo Slovaški ob povečanem migracijskem toku namenila materialno pomoč

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev, da se Slovaški republiki preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite pošlje materialno pomoč v obliki spalnih vreč, odej, dizelskih generatorjev in zaščitnih mask. Ocenjena vrednost pomoči znaša 377.275 evrov. Vrednot stroškov prevoza je ocenjena na 2.500 evrov.

Pristojni organ Slovaške republike je zaprosil za mednarodno pomoč preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ang. Emergency Response Coordination Centre - ERCC), zaradi povečanega migracijskega toka na meji z Ukrajino.

Za realizacijo sklepa je Vlada Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Vir: Ministrstvo za obrambo