Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 115. redne seje Vlade Republike Slovenije

LISTA A

2.1. Predlog uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.3. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.5. Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2.6. Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022 in Načrt vlaganj občine Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2.7. Predlog soglasja Šolskemu centru Kranj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.8. Predlog soglasja k Sklepu o dopolnitvah Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.9. Predlog za uvrstitev petih novih projektov mednarodnega sodelovanja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.10. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0002 Rušitev in novogradnja dela objekta OŠ Loka in 3330-22-0003 Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.11. Predlog sklepa za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.14. Poročilo o problematiki odkrivanja, začasnega zavarovanja in odvzema nezakonito pridobljenega premoženja ter hrambe in upravljanja začasno zavarovanega in odvzetega nezakonito pridobljenega premoženja po Kazenskem zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, poročevalec: Marjan Dikaučič

2.15. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg, poročevalec: Zdravko Počivalšek

2.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (prenovitev), poročevalec: Boštjan Koritnik

2.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (prenovitev), poročevalec: Boštjan Koritnik

2.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov, poročevalec: Marjan Dikaučič

2.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov, poročevalec: Marjan Dikaučič

2.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 3. in 4. marca 2022 v Bruslju, poročevalec: Marjan Dikaučič

2.24. Izhodišča za virtualno udeležbo ministra za zdravje Janeza Poklukarja na konferenci na visoki ravni »Poti oskrbe in inovacij za evropsko politiko o redkih boleznih« 28. februarja 2022 v Parizu, poročevalec: Janez Poklukar

2.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 3. in 4. marca 2022 v Arlesu, poročevalec: dr. Anže Logar

2.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kohezijsko politiko od 28. februarja do 1. marca 2022 v Rouenu, poročevalec: Zvonko Černač

2.27. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

2.28. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanj, ki ogrožajo javno zdravje, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

2.29. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

2.30. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Statistični komisiji Organizacije združenih narodov za obdobje 2023–2026, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

2.31. Predlog materialne pomoči Federativni demokratični republiki Nepal za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije za 5. zasedanje skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5.2), ki bo potekalo v hibridni obliki od 28. februarja do 2. marca 2022 ter za posebno zasedanje skupščine Združenih narodov za okolje (UNEP@50), ki bo v hibridni obliki potekalo 3. in 4. marca 2022 v Nairobiju v Keniji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

2.33. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. februarja 2022 v Berlinu, poročevalec: dr. Anže Logar

2.34. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju glede ustanovitve, financiranja, upravljanja, popolnjevanja in statusa Poveljstva večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje (MNCG), poročevalec: mag. Matej Tonin

2.35. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen v letu 2022, poročevalec: mag. Matej Tonin

2.36. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Vojske Francoske republike k Memorandumu o soglasju glede sodelovanja v pobudi o združevanju in souporabi zmogljivosti na področju gorskega usposabljanja, poročevalec: mag. Matej Tonin

2.37. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2022 in predlog za imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2022, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.38. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.39. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa od 26. februarja do 2. marca 2022 v Združenih arabskih emiratih, poročevalec: Aleš Hojs

2.40. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na otvoritveni slovesnosti Mednarodnega kmetijskega sejma SIA 27. in 28. februarja 2022 v Parizu v Franciji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2.41. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.42. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2021, poročevalec: Zvonko Černač 

2.43. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovni skupščini za standardizacijo telekomunikacij (WTSA-20) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) od 1. do 9. marca 2022 v Ženevi, Švica, poročevalec: Mark Boris Andrijanič  

2.44. Izhodišča za obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na ministrskem srečanju v okviru Mobilnega svetovnega kongresa v Barceloni (GSMA MWC) od 1. do 2. marca 2022 in za videonagovor državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca na zasedanju Evropskega združenja startup narodov (ESNA – European Startup Nation Alliance) 1. marca 2022 v Barceloni, poročevalec: Mark Boris Andrijanič

LISTA B

4. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – nujni postopek - nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih - prva obravnava, poročevalec: dr. Simona Kustec    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

5.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

5.5. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

5.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike

5.7. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Skupine za evropske zadeve št. 02401-2/2012/3 z dne 29. marca 2012

5.8. Predlog odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju športa

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, poročevalec: Janez Poklukar