Skoči do osrednje vsebine

335. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o varstvu okolja in k predlogu novele Zakona o kmetijstvu.

Soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Amandmajske spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu so pretežno pripravljene na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora k predlogu zakona in so namenjene večji jasnosti in vsebinski usklajenosti besedila zakona.

V amandmajih se med drugim bolj natančno določa, katere pogoje mora izpolnjevati izbrani izvajalec za opravljanje nalog iz javnega pooblastila in tudi pogoje za prenehanje javnega pooblastila, podaljšano je obdobje vročitve obvestila v orodje Sopotnik, jasneje je določeno obdobje hrambe osebnih podatkov v zbirkah podatkov ter dopolnitve pri veljavnosti členov.

Predlagane spremembe za nosilca kmetije bodo začele veljati z novim programskim obdobjem SKP (skupne kmetijske politike), z letom 2023. Postopek višje sile, prenos kmetijskega gospodarstva in v primeru KOPOP (kmetijsko okoljskih podnebnih plačil) in EK (ekološkega kmetijstva) prenos obveznosti z letom 2023 ne bo več opredeljevala evropska zakonodaja. Ker za tekoče leto 2022 zakonska podlaga EU še ureja omenjene postopke, se uveljavitev teh členov predvideva s 1. januarjem 2023, torej ob ukinitvi obstoječih evropskih podlag.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o varstvu okolja

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, ki jih je ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Z amandmaji se tako dodajajo navedbe predpisov, dopolnjujejo izrazi, da je besedilo jasnejše, usklajuje celotno besedilo zakona in prenaša evropske predpise v slovenski pravni red. Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (ZVO- 2) bo Slovenija odpravila 4 kršitve prava EU: dve kršitvi ki se navezujeta na kršitev direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje); kršitev, ki se navezuje na kršitev direktive o industrijskih emisijah; kršitev, ki nanaša na kršitev direktive o spremembi direktive o odpadkih.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor