Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve nadzora proizvodnje in prodaje mladega govejega mesa z oznako Izbrana kakovost Slovenija

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi prejetih obvestil o možnih nepravilnostih pri akcijskem trženju stegna govejega mesa z oznako »Izbrana kakovost Slovenija« (IK) izvedla uradni nadzor, s katerim je preverila izpolnjevanje zahtev, ki jih določa shema IK, vključno z zagotavljanjem sledljivosti skozi celotno verigo trženja. Akcijsko trženje govejega mesa IK sta izvedli dve trgovski verigi v času od 18. do 25. 1. 2022. Uradni nadzor je obsegal preverjanje sledljivosti med obrati, ustreznost označevanja, vodenje evidenc in upoštevanje zahtev iz veljavne specifikacije za shemo IK za goveje meso.

Logotip Izbrana kakovost Slovenija

Izbrana kakovost Slovenija | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Nadzor je bil izveden v centralnih skladiščih in v maloprodajnih enotah obeh trgovskih verig. V maloprodajnih enotah so preverjali skladnost in povezavo med oznakami govejega mesa na prodajnem mestu in spremljajočo dokumentacijo, na osnovi katere se je ugotavljala količina prejetega in prodanega mesa. Ugotovljeno je bilo, da je večina dobav mesa v maloprodajne enote izvedena neposredno preko centralnega skladišča posamezne trgovske verige. Pri preverjanju notranje sledljivosti se je računal tudi masni tok med dobavljenimi in prodanimi količinami mesa. Poleg tega pa še notranji nadzor, ki ga trgovska veriga izvaja nad odobrenimi dobavitelji, vključno z zahtevami sheme IK za goveje meso.

Po sistemu preverjanja sledljivosti »korak nazaj« je bil nato izveden nadzor pri vseh dobaviteljih mesa mlade govedi IK. Nadzor je bil opravljen pri 10 dobaviteljih mesa, proizvedenega v 8  obratih za klanje živali.

Inšpektorji so preverjali ali je vzpostavljen poseben sistem šifriranja, kot je določeno v specifikaciji IK. Sledljivost govejega mesa IK se je preverjala z izračunom masnega toka pri razseku mesa, s katero je posamezni dobavitelj dokazoval upravičenost označevanja mesa z oznako IK. Skupna količina stegna mladega goveda brez kosti mesa z oznako IK, ki je bila predmet nadzora, je znašala 27.870,00 kg.

Na osnovi sledljivosti razseka se je nadzor nadaljeval v obratih za klanje živali. Predmet nadzora je bilo predvsem preverjanje sledljivosti in skladnost z zahtevami za shemo kakovosti IK preko izpolnjenih izjav, ki spremljajo živali ob sprejemu v zakol. Nadzor v klavnih obratih je zajemal obdobje zakola od 10. do 25. 1. 2022, pri čemer se je preverjalo ali so rejci živali vključeni v shemo IK in ali so živali bile vzrejene pod pogoji zahtev iz specifikacije IK. Preverjena je bila ustreznost 2960 izjav za živali zaklane v tem obdobju.

Uradni nadzor je potrdil, da je bila sledljivost IK zagotovljena skozi celotno verigo in da je bilo sklicevanje oziroma označevanje mesa z oznako IK ustrezno.

Z izračunom masnega toka je bilo ugotovljeno, da razsekane in dobavljene količine stegna mladega goveda IK v trženju niso presegale zaklanih količin mesa govedi. Prav tako je bila ugotovljena skladnost v centralnih skladiščih med prejeto in odposlano količino v posamezne maloprodajne enote.

V času nadzora so bile sicer ugotovljene tudi naslednje neskladnosti:

  • v nekaj primerih so bile izjave rejcev govedi o načinu vzreje nepravilne oziroma nepopolne, oziroma reje niso bile certificirane z veljavno verzijo specifikacije »Izbrana kakovost Slovenija«.
  • V enem klavno predelovalnem obratu so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri preglednosti podatkov sledljivosti, kar ni omogočalo izračuna masnega toka za izbrano obdobje, zato je bil potreben izračun za daljše obdobje. Razlike v masnem toku niso bile ugotovljene.
  • V enem klavno predelovalnem obratu je bilo ugotovljeno, da zaposleni niso izvajali svojih nalog v skladu z delovnimi navodili izvajalca dejavnost oz. nosilec dejavnosti ni izvajal ustreznih lastnih kontrol v procesu razseka in pakiranja.
  • V posameznih poslovalnicah trgovske verige je bilo ugotovljeno, da je bilo prodanih več porabniških kosov mesa pod oznako stegno mladega goveda brez kosti IK, kot je bilo nabavljeno – obstaja možnost, da je pri prodaji prišlo do zamenjave z drugimi porabniškimi kosi mesa, na primer mesom plečeta oziroma se je meso mlade govedi zamenjalo za meso govedi.

Na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora akcijske ponudbe govejega mesa so bili izrečeni ukrepi  za  odpravo ugotovljenih neskladnosti. V  nadaljevanju se bo v okviru kontrolnih pregledov preverilo, če so bile ugotovljene neskladnosti odpravljene.

Glede na to, da prekrškovni postopki še niso zaključeni, se bodo v primeru potrditve suma nezakonitega ravnanja pri trženju govejega stegna brez kosti IK izrekle sankcije.

Nosilci certifikata »Izbrana kakovost Slovenija« morajo na podlagi ugotovljenih odstopanj od zahtev potrjene specifikacije »Izbrana kakovost Slovenija« sprejeti korektivne ukrepe za odpravo le-teh. Ugotovljene neskladnosti ne kažejo na večje pomanjkljivosti ali slabosti v prostovoljni shemi »Izbrana kakovost Slovenija«, zaznana so bila manjša tveganja, ki lahko zaradi rutinskega načina izvajanja notranjih postopkov kontrol ter vodenja evidenc pripeljejo do manjših odstopanj od predpisanih zahtev sheme IK.