Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 326. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1. Predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti – nujni postopek, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

2. Poročilo o stanju na področju evropske kohezijske politike 2014-2020, mehanizma REACT EU in informacija o pripravah za evropsko kohezijsko politiko večletni finančni okvir 2021–2027, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

3. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

4. Predlog odločb o dodelitvi koncesij po Razpisu za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

5. Predlog sklepa o določitvi organov državne uprave po prvem odstavku 9. člena Zakona o informacijski varnosti, predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost

6. Predlog sklepa o določitvi Ministrstva za javno upravo za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

7. Predlog sklepa o določitvi družbe A1 Slovenija, d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

8. Predlog sklepa o določitvi družbe Elektro Celje, d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

9. Predlog sklepa o določitvi družbe Elektro Ljubljana d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

10. Predlog sklepa o določitvi družbe Elektro Gorenjska, d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

11. Predlog sklepa o določitvi družbe Elektro Maribor d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

12. Predlog sklepa o določitvi družbe Elektro Primorska d. d. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

13. Predlog sklepa o določitvi družbe Telemach d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

14. Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobje 2022–2025, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

15. Program dela državne geodetske službe za leto 2022, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

16. Predlog za izločitev zemljišč iz poslovnih knjig Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

18. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2021, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

19. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2021, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede posodobitve potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na kmetijsko, gradbeniško in rudarsko opremo (protokol o kmetijski, gradbeniški in rudarski opremi), predlagatelj: minister za pravosodje

22. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na 6. vrhu med Afriško unijo in Evropsko unijo 17. in 18. februarja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 14. in 15. februarja 2022 v Bordeauxu, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem Svetu za zunanje zadeve (trgovina) 13. in 14. februarja 2022 v Marseillu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov pristojnih za vesolje 16. februarja 2022 v Toulousu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni konferenci evropskih ministrov za socialno gospodarstvo »Odločilen korak za rastoči sektor« 17. februarja 2022 v Strasbourgu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

27. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma za vzpostavitev strateškega partnerstva za pospešitev uvajanja umetne inteligence v Republiki Sloveniji med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in NVIDIA Corporation, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo    Gradivo

28. Informacija o vabilu mednarodnim opazovalcem OVSE k opazovanju parlamentarnih volitev 24. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

30. Izhodišča za srečanje ministra za obrambo mag. Mateja Tonina z ministrom za obrambo Republike Srbije Nebojšo Stefanovićem ob uradnem obisku 24. in 25. februarja 2022 v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za obrambo

31. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s turškim ministrom za transport in infrastrukturo Adilom Karaismailođlujem 15. februarja 2022 v Ankari, predlagatelj: minister za infrastrukturo

32. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveta Uršiča na virtualnem dogodku Svetovnega vrha o invalidnosti (GDS22) 16. in 17. februarja 2022, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

33. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na EXPO 2020 od 13. do 18. februarja 2022 v Dubaju, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

34. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem uradnem obisku 14. in 15. februarja 2022 v Portugalski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 42. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

42. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

43. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

44. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Kranj, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

45. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Predlagatelj: minister za zdravje

46. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

47. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

48. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

49. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

50. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o najemu prostorov v stavbi na naslovu Prešernova cesta 10, Ljubljana, Predlagatelj: minister za kulturo

51. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Dogoše (Počivališče Maribor vzhod), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

52. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Dogoše (Počivališče Maribor zahod), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

53. Predlog soglasja z vsebino izbrisnega dovoljenja na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-13R213004 na Občino Podčetrtek, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

54. Predlog razrešitve direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

55. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

56. Skupščina družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. – Seznanitev s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta družbe 2TDK d.o.o. in ponovno imenovanjePredlagatelj: minister za infrastrukturo