Skoči do osrednje vsebine

323. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok uvaja test HAG, ki je opravljen od 1. februarja 2022, za priznanje prebolevnosti.

Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 spreminja in dopolnjuje Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (odlok). Odlok uvaja test HAG, ki je opravljen od 1. februarja 2022, za priznanje prebolevnosti, natančnejše določa tudi tipe zaščitnih mask.

Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (Strokovna skupina) je 17. 1. 2022 v zvezi s HAG testom podala mnenje, da »v primeru, da bo Evropa šla v tej smeri, se Strokovna skupina s tem strinja in opozarja, da je v trenutni epidemiološki situaciji to sprejemljivo, bo pa potrebno prilagajanje glede na epidemiološko situacijo, saj se občutljivost HAGT z manjšo prevalenco zmanjša.« Test PCR bo še naprej ostal dostopen, ko bodo na njega napotene osebe v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2.

Natančneje se določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne skupine z dne 24. 1. 2022, in sicer se v 11. členu besedilo »kirurške maske ali maske tipa FFP2« nadomesti z besedilom »kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3«.

Odlok začne veljati 1. februarja 2022.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada je izdala Odlok o Svetu za razvoj informatike

Vlada je izdala Odlok o Svetu za razvoj informatike in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za razvoj informatike v državni upravi, z dne 12. 3. 2015.

Z nastopom predhodne in nove vlade je funkcija nekaterim članom sveta prenehala, kar je razlog, da se s predlogom odloka na novo uredita sestava in delovanje sveta. Z imenovanjem članov in imenovanjem nove sestave sveta bo ponovno vzpostavljena in zagotovljena enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativni ravni, ki so povezane z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi razvojno tehnološkimi vprašanji, pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo učinkovito delovanje in racionalno vzdrževanje.

Strateški svet za razvoj informatike ima dve glavni nalogi:

  1. pospeševanje digitalizacije in digitalne preobrazbe v državni upravi in z državno upravo povezanih e-storitev za prebivalce Slovenije in slovensko gospodarstvo;
  2. usklajevanje in izdajanje mnenj o upravičenosti investicij in projektov organov državne uprave.

Ustanovitev in pričetek delovanja Sveta je določen kot eden od tako imenovanih mejnikov v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, s katerim bomo Evropski komisiji izkazovali uspešnost implementacije Reforme 1: Digitalna preobrazba javne uprave v okviru Komponente C2K2 Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. Rok za dosego mejnika je v s strani Evropske komisije potrjenem dokumentu določen v zadnjem kvartalu (Q4) 2021.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada določila Politiko prejemkov Družbe za upravljanje terjatev bank

Vlada je v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) določila Politiko prejemkov DUTB.

Vlada je prejela predlog DUTB za spremembo politike prejemkov v delu, ki se nanaša na prejemke izvršnih direktorjev. Iz politike prejemkov namreč izhaja, da lahko upravni odbor DUTB enkrat letno pregleda skladnost politike prejemkov s stanjem DUTB in pošlje morebitne predloge prilagoditev v sprejem vladi kot skupščini DUTB.

Predlog odpravlja ločevanje izvršnih direktorjev na glavnega izvršnega direktorja in na (ostale) izvršne direktorje DUTB oziroma odpravlja glavnega izvršnega direktorja, saj takšno ločevanje ne izhaja iz zakonske oziroma statutarne ureditve DUTB. Zakon o gospodarskih družbah namreč v 290. členu z vidika odgovornosti za vodenje poslov izenačuje položaj vseh izvršnih direktorjev, čemur sledita tudi Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in Statut DUTB. Ker nobeden od teh aktov ločevanja izvršnih direktorjev ne ureja, vlada ocenjuje, da je temu treba prilagoditi tudi Politiko prejemkov DUTB, in sicer tako, da se glavnega izvršnega direktorja iz nje črta.

Vir: Ministrstvo za finance

Razrešitev direktorice Direktorata za proračun

Vlada je izdala odločbo, s katero je mag. Ireno Drmaž z današnjim dnem razrešila s položaja generalne direktorice Direktorata za proračun na Ministrstvu za finance.

Irena Drmaž je bila namreč imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za finance. Položaj bo nastopila 1. februarja 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti dela Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Vlada je sprejela Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti in o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Vlada meni, da zahteva ni utemeljena in da niso podani razlogi za začasno zadržanje izvajanja zakona.

Predlagatelji trdijo, da ukrep iz 48. člena zakona, ki do konca leta 2022 viša omejitev plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike s 57. na 63. plačni razred, ne predstavlja interventnega ukrepa za spopadanje s posledicami covida-19 in da naj bi bili zato kršeni deli ustave.

Vlada medtem meni, da zahteva za oceno ustavnosti 48. člena zakona ni utemeljena, saj navedbe in argumenti predlagateljev glede kršitev ustavnih pravic niso utemeljeni.

Vlada tudi meni, da predloga za začasno zadržanje tega člena zakona s procesnega vidika ni mogoče obravnavati v tem postopku in da zaradi izvrševanja tega člena ne bodo nastale težko popravljive škodljive posledice.

Nasprotno bi po mnenju vlade začasno zadržanje izvrševanja lahko povzročilo večje težko popravljive škodljive posledice za stabilnost zdravstvenega sistema in za zagotavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Vlada zato meni, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja ni utemeljen.

Vir: Ministrstvo za finance