Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 111. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2022, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.6. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev krožno kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo imena Slovenija v nazivu družbe »Toyota Tsusho Leasing Slovenija d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.8. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 17200-1/2021/12 z dne 9. 12. 2021 – sprememba Priloge »Sklepi o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021«, poročevalec: Janez Poklukar

1.9. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2022, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev projekta 1522-22-0001 Vzpostavitev omrežja za spletno inteligenco v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

1.14. Poročili Policije o realizaciji predlogov iz Poročil Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za tretje in četrto trimesečno poročevalsko obdobje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.15. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o oddanem naročilu po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega odstavka 2. člena, prvega, drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 4. člena, prvega odstavka 7. člena in prvega ter drugega odstavka 8. člena Direktive (EU) 2018/958 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Boštjan Koritnik 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 536/2014 glede odstopanja od nekaterih obveznosti v zvezi z zdravili v preskušanju, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti, poročevalec: Janez Poklukar

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2001/20/ES in 2001/83/ES glede odstopanj od nekaterih obveznosti v zvezi z nekaterimi zdravili za uporabo v humani medicini, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti, poročevalec: Janez Poklukar

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju dostopnosti nekaterih primarnih in drugih proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov, na trgu Unije in njihovem izvozu iz Unije ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 995/2010, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.22. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije pri projektu tehnične pomoči Pomoč Evropske unije Bosni in Hercegovini na policijskem področju (EUPA4BiH, EuropeAid/170386/DD/ACT/BA), poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost 31. januarja in 1. februarja 2022 v Lensu v Franciji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve 3. in 4. februarja 2022 v Lillu v Franciji, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci o enakosti »Gospodarsko opolnomočenje žensk: ključ do enakosti spolov« 31. januarja 2022 v Parizu, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o sodelovanju na tečaju letenja v gorah s helikopterji AS 532 al »cougar« (usposabljanje za letenje v gorah AS 532) in na tečaju letenja z napravami za nočno opazovanje–I (usposabljanje z NNO AS 532) na ozemlju Republike Slovenije in Republike Bolgarije, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.28. Predlog sklepa o potrditvi Standardnega upravnega dogovora med Vlado Republike Slovenije in Programom Organizacije združenih narodov za razvoj, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.29. Poročilo o poslovanju Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj - CMSR za leto 2021 ter soglasje k sofinanciranju projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) v letih 2022 do 2023, poročevalca: mag. Andrej Šircelj in dr. Anže Logar

1.30. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 23. februarja 2022 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob delovnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Latvije Edgarsa Rinkēvičsa 3. februarja 2022 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualnem ministrskem sestanku Koalicije za medijsko svobodo 9. februarja 2022, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na 14. berlinski avdio-videokonferenci ministrov, pristojnih za kmetijstvo, v sklopu Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo, 28. januarja 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o upravičenosti poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot do dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, poročevalec: mag. Matej Tonin   

1.35. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 in Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 in predlogu za začasno zadržanje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.36. Predlog akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2022–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.37. Predlog pooblastila za podpis Potrdila o prejemu obvestila o odstopu terjatev na podlagi Aneksa št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 , poročevalec: Jernej Vrtovec

1.38. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška pri francoskem delegiranem ministru za zunanjo trgovino in gospodarsko privlačnost pri ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve, Francku Riesterju, 31. januarja 2022, Pariz, poročevalec: Zdravko Počivalšek

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.5. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, poročevalec: Zdravko Počivalšek

6A. Predlog prispevka z odgovori na vprašalnik Evropske komisije za pripravo tretjega letnega Poročila o vladavini prava za leto 2022, poročevalec: dr. Anže Logar  

6B. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za finance

7.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

7.3. Predlog imenovanja članov Sveta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

7.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom na Krasu

7.5. Predlog imenovanja slovenske predstavnice in nadomestne predstavnice v Upravnem odboru Eurimages

7.6. Predlog razrešitve in imenovanja stalnega predstavnika Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8.3. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, poročevalec: Peter Šuhel

8.4. Predlog sklepa o neimenovanju vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalka: dr. Simona Kustec

8.5. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalka: dr. Simona Kustec