Skoči do osrednje vsebine

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020). Javni razpis omogoča prijavo tudi mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena že v prejšnjem programskem obdobju.
Na desni strani fotografije z nasmehom stoji mlado dekle, v roki drži posodico s sladoledom, poleg nje, na levi strani, pa so krave (predvidevamo, da gre za molznice), ki dajejo mleko za domači sladoled.

Mlada prevzemnica Katja Sinkovič | Avtor: Arhiv Kmetije Sinkovič

Vsebina in pogoji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Pomembna novost javnega razpisa: 

Kmete seznanjamo, da smo zaradi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014–2020 iz pogojev za vstop v podukrep črtali določbo, ki je preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva mladim kmetom s kmetijskih gospodarstev, ki so v prejšnjem programskem obdobju že prejela tovrstna sredstva. To pomeni, da na tem javnem razpisu lahko kandidirajo mladi kmetje, katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prejeli podporo v okviru podukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

1. Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu;
  • samostojni podjetnik posameznik;
  • družba z enim družbenikom.

2. Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list Republike Slovenije, številka 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 6/22).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Opozorila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) iz prakse ob pripravi vlog

Pri prenosu kmetije na mladega prevzemnika je pomembno, da so prenesene vse nepremičnine, ki so v lasti ali solasti prenosnika. Če si prenosnik zadrži do 0,5 hektara (ha) zemljišč, naj na njih ne bo gospodarskih poslopij, ki so pomembna za opravljanje kmetijske dejavnosti, s katero se ukvarja mladi kmet. Pred vložitvijo vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) spremeniti nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG) na mladega prevzemnika in preveriti grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (GERK). Ker je potrebno ves čas triletne obveznosti ohranjati kmetijska zemljišča v uporabi, je dobro preveriti možnost nadaljnje uporabe najetih kmetijskih zemljišč. Čimprej je potrebno poskrbeti tudi za prenos plačilnih pravic na mladega prevzemnika - rok za prenos plačilnih pravic je do 28. 2. 2022. Za leto 2022 mora biti za kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v podukrep, vložena zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike, najbolje je, da jo vloži pred oddajo vloge na javni razpis.

V vlogi morajo mladi prevzemniki navesti razvojne cilje, ki jih bodo uresničili v treh letih. Cilje je potrebno izbrati tako, da sledijo zahtevam javnega razpisa, tako da bodo prejeta sredstva kar najbolje izkoriščena za posodobitev kmetije in tako da jih bo možno v treh letih tudi realizirati.

Dodatne informacije in odgovore na vprašanja ter tudi pomoč pri pripravi vloge na javni razpis lahko mladi prevzemniki prejmejo tudi pri svojem kmetijskem svetovalcu.

Izkušnje kmetijske svetovalke in mlade prevzemnice

Lidija Diklič, KGZS - Zavod Celje, izpostava Velenje, ugotavlja, da javni razpisi za pomoč za zagon dejavnosti mladih prevzemnikov kmetij veliko pripomorejo k temu, da se več kmetov odloči za predajo kmetije svojemu nasledniku ali naslednici v času, ko je ta še poln energije in volje do dela na kmetiji. Mladi gospodarji so bolj inovativni, bolje sledijo razvojnim trendom v kmetijstvu in so bolj konkurenčni na trgu. S pomočjo sredstev, pridobljenih z razpisom realizirajo načrtovane investicije in prej dosežejo cilje, ki so si jih zastavili. »Prevzem kmetije je velika prelomnica v življenju vsakega mladega prevzemnika. Želim vam veliko uspehov pri uresničevanju razvojnih ciljev in nadaljnjem gospodarjenju na kmetijah,« še dodaja Lidija Diklič.

Izkušnje mlade prevzemnice Katje Sinkovič: po šestih letih od prevzema kmetije od svojega očeta ugotavlja, da ukrep sicer temelji na dobro zastavljenih ciljih. Še vedno ga večina razume kot zgolj finančno pomoč, ki je sicer še kako dobrodošla. Tudi na njeni kmetiji so ta sredstva namenili za gradnjo hleva in posodobitev mehanizacije. Ugotavlja pa, da »s prevzemom kmetije ne prejmeš samo premoženja, sprejmeš obveznosti, odgovornost in zavedanje, da tovrstno delo zahteva predanost, premišljene odločitve in poštenje. Takšna zgodba zagotovo obrodi uspehe.« Bodočim mladim prevzemnikom pa želi, da na to pot stopijo pogumno in da so ponosni, na dano in zaupano poslanstvo.

Podpora že odobrena 1.641 mladim kmetom

  • Do 31. 12. 2021 je bila od 69,65 milijona evrov sredstev, rezerviranih za programsko obdobje 2014–2020, podpora odobrena 1.641 mladim kmetom, odobrenih je bilo 60,6 milijonov evrov javnih sredstev.
  • Delovno mesto si je s pomočjo podpore zagotovilo 1.140 (69,6 %) mladih kmetov.
  • Med upravičenci je le slaba petina (18,4 %) žensk.
  • Kar 56,7% upravičencev je v starostni skupini 30 do 40 let. 53,6% upravičencev se ukvarja z govedorejo, med njimi slaba polovica z mlečno proizvodnjo.
  • Največ upravičencev prihaja s Podravske regije (20,1 %), sledita Savinjska (18,0 %) in Pomurska regija (13,2 %).
  • V območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo kmetuje 58,1 % upravičencev.
  • Z ekološkim kmetovanjem pa se ukvarja 15,8 % upravičencev.

Za novo programsko obdobje Evropska komisija pregleduje predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Istočasno na MKGP poteka priprava osnutkov izvedbenih uredb intervencij. Pripravljen je tudi predlog intervencije, s katero bomo podpirali mlade kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo.

Za dodatne informacije si poglejte vse dostopne info točke PRP ali 8. javni razpis na spletni strani MKGP.