Skoči do osrednje vsebine

Izjava za javnost v zvezi s programskim razpisom na področju umetnosti

Na Ministrstvu za kulturo smo v zadnjem obdobju prejeli številna novinarska vprašanja v zvezi z Javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti 2022–2025. V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja.

 1. Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti 2022–2025 je namenjen povečanju dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni se tekom obravnave vlog v postopku javnega razpisa prepozna kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Izbrani izvajalci izvajajo javne kulturne programe, ki so primerljivi s kulturno dejavnostjo javnih zavodov ter dopolnjujejo mrežo na posameznem področju kulture ali izvajajo dejavnost, ki se ne zagotavlja v javnih zavodih. Njihov program predstavlja dejavnost, ki je po obsegu zaključena in raznovrstna celota.
 2. Zagotavljanju te mreže sledi tudi število javnih kulturnih programov, ki so predmet financiranja, in sicer največ 34 (štiriintrideset) javnih kulturnih programov. Ti programi so po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi javnih zavodov na področju kulture. Analiza števila financiranih in dodeljenih sredstev je navedena v nadaljevanju.
 3. Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti pa ni edini razpis, na katerega se nevladne organizacije lahko prijavijo. Ostale javne kulturne dobrine, ki so prav tako v javnem interesu, ministrstvo zagotavlja prek drugih javnih razpisov. Na področju umetnosti je trenutno odprt večletni projektni razpis 2022–2025, v februarju pa je predvidena objava enoletnih projektnih razpisov na področju umetnosti. Površno in pristransko je trditi, da je Ministrstvo za kulturo nekaterim izvajalcem javnih kulturnih programov prekinilo sofinanciranje. Na primer, v medijih večkrat omenjeni izvajalci s področja uprizoritvenih umetnosti Društvo za promocijo žensk v kulturi – Zavod Mesto žensk, Center za raziskave scenskih umetnosti – Delak in Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenia doslej sredstev še niso pridobili na javnem programskem razpisu, ampak na večletnem ali enoletnem projektnem javnem razpisu. Zatorej poudarjamo, da Ministrstvo za kulturo sredstev ni odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj gre za različne razpise, nekateri od njih so ali še bodo v teku. Prav tako mednarodna skupina Laibach ni bila doslej nikoli sofinancirana na programskem razpisu.
 4. Po objavi Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2022–2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, je Društvo Asociacija kot odziv na razpis med drugim zapisalo: "Na prvem mestu velja pozdraviti, da je Ministrstvo za kulturo v primerjavi s preteklim Javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti 2018–2021 (v nadaljevanju JPR-PROG-2018-2021) povečalo skupno število programov, ki jih bo Republika Slovenija sofinancirala iz proračuna, namenjenega za kulturo. Pri tem velja poudariti, da z odločitvijo za dvig števila sofinanciranih programov na področju glasbenih ter deloma vizualnih umetnosti ministrstvo prvenstveno vzpostavlja stanje sofinanciranja, kakršno je bilo predvideno ob objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih programov na področju umetnosti leta 2014 (nadalje JPR-PROG-2014-2017). Prav omenjeni področji sta bili ob zmanjšanju višine proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju kulturnih programov na področju umetnosti, z JPR-PROG 2018-2021 najbolj prizadeti, na kar smo v društvu Asociacija vseskozi opozarjali."
 5. Ocenjevanje in vrednotenje vlog poteka v skladu s pogoji in kriteriji, ki so navedeni v vsakem javnem razpisu, tudi v tokratnem javnem razpisu. Ocenjevanje in vrednotenje vlog so izvedle strokovne komisije, pristojne za posamezna razpisna področja.
  1. Seznam strokovnih komisij
  2. Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti 2022–2025 (Seznam odobrenih projektov bomo na tem spletnem mestu objavili takoj po prejemu vseh poštnih povratnic prijaviteljev, ki potrjujejo, da so naslovniki prejeli odločbe.)
 6. Leta 2013 so v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) določile pristojnosti ministra za kulturo pri odločanju o financiranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v postopkih javnih pozivov in javnih razpisov na podlagi predloga strokovne komisije (120. člen). Minister za kulturo je s spremembo zakona izgubil diskrecijsko pravico odločanja. To spremembo razumemo kot namero zakonodajalca, da se odločanje v veliki meri prenese na stroko. Povedano drugače, minister ima možnost zavrniti predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta ter ga vrniti strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve od predlagane v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program v ponovno presojo samo enkrat.
 7. Na podlagi 120. člena ZUJIK je minister za kulturo dr. Vasko Simoniti strokovno komisijo zaprosil, da vlogo prijavitelja Gledališče Glej ponovno oceni z vidika dosedanjega delovanja, dolgoletne tradicije delovanja, kvalitete prijavljenega programa in strateškega načrta z vizijo razvoja ter presodi, ali so ocene glede na navedeno ustrezne. Komisija je vlogo na podlagi kriterijev ponovno ocenila, a prvotne ocene ni spremenila.
 8. Glede pripombe, da so bili zavrnjeni prijavitelji, ki so družbeno angažirani in kritični do oblasti, posebej poudarjamo, da se pogoji in merila, na podlagi katerih ocenjujejo strokovne komisije, pristojne za posamezna razpisna področja, v nobenem oziru ne nanašajo na svetovnonazorske usmeritve prijaviteljev ali njihovih programov. Na Ministrstvu za kulturo odločno zavračamo politično označevanje strokovnih odločitev in hkrati označevanj vseh tistih, ki so bili izbrani na letošnjem javnem razpisu za izbor kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022–2025.
 9. Sredstev, namenjenih za javni razpis za izbor kulturnih programov na področju umetnosti in nevladni sektor, je v primerjavi s preteklimi leti bistveno več. Iz tega izhaja, da bodo na razpisu izbrani izvajalci prejeli višja sredstva. Ob višanju števila prejemnikov in ne sredstev bi višina sredstev sicer ostala enaka, vendar bi se znova "drobila", s tem pa bi onemogočali razvoj in kakovostno izvedbo programov.
 10. Poleg sredstev Ministrstva za kulturo lahko nevladne organizacije prejmejo tudi sredstva, ki jih po načelu "neposredne demokracije" država pridobi iz oddanega 1 % dohodnine. Veliko nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture in so se prijavili na javne razpise ministrstva, je sredstva prejelo. Omenimo naj, da gre v nekaterih primerih tudi za zneske, ki presegajo okvire podeljenih sredstev javnih razpisov na ministrstva.

Analiza javnih razpisov za izbor kulturnih programov na področju umetnosti

V analizo smo vključili naslednje javne programske razpise na področju umetnosti: JPR-PROG-2022-2025, JPR-PROG-2018-2021 in JPR-PROG-2014-2017.

Na javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2022–2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, je bilo izbranih 34 javnih kulturnih programov. Zanje je Ministrstvo za kulturo v letu 2022 namenilo 3.599.148,20 evrov in v enaki predvideni višini v letih 2023, 2024 in 2025. Ministrstvo bo programov za štiriletno obdobje 2022–2025 namenilo skupaj 14.396.592,00 evrov.

Iz analize zadnjih treh javnih programskih razpisov je razvidno, da se je v okviru aktualnega razpisa 2022–2025, v primerjavi s preteklima razpisoma za obdobji 2018–2021 in 2014–2017, povišalo število izbranih izvajalcev (v obeh preteklih obdobjih je bilo sofinanciranih 32 programov) in zvišala višina sofinanciranih sredstev (v obdobju 2018–2021 je bilo na voljo 11.225.190,16 evrov, v obdobju 2014–2017 pa 10.951.600,00 evrov).

Pojasnimo naj, da je vloga prijaviteljev zavrnjena, če je strokovna komisija na podlagi razpisnih kriterijev ne uvrsti v sofinanciranje, in zavržena, če je ne vloži upravičena oseba, je oddana prepozno, je nepopolna in ni dopolnjena v roku za dopolnitev.

Uprizoritvene umetnosti

Na področju uprizoritvenih umetnosti je bilo sprejetih v sofinanciranje 8 programov, ki jim bo ministrstvo v štiriletnem obdobju dodelilo skupaj 4.220.000,00 evrov. Zavrnjenih je bilo 7 programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev so bile zavržene 3 vloge.

V obdobju 2018–2021 je bilo v sofinanciranje sprejetih 8 programov, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo s 4.347.020,00 evrov. Na razpisu je bilo zavrnjenih 8 programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bila zavržena 1 vloga.

V obdobju 2014–2017 je bilo v sofinanciranje sprejetih 6 programov, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo s 3.347.600,00 evri. Na razpisu je bilo zavrnjenih 10  programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bilo zavrženih 6 vlog.

Glasbene umetnosti

Na področju glasbenih umetnosti je bilo sprejetih v sofinanciranje 12 programov, ki jim bo ministrstvo v štiriletnem obdobju dodelilo sredstva v skupni višini 4.746.434,36 evrov. Zavrnjenih je bilo 13 programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bilo zavrženih 9 vlog.

V obdobju 2018–2021 je bilo v sofinanciranje sprejetih 10 programov, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo s 3.478.170,16 evri. Zavrnjenih je bilo 15 programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev so bile zavržene 4 vloge.

V obdobju 2014–2017 je bilo v sofinanciranje sprejetih 12 programov, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo s 3.645.600,00 evri. Zavrnjenih je bilo 21 programov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bilo zavrženih 10 vlog.

Vizualne umetnosti

Na področju vizualnih umetnosti je bilo sprejetih v sofinanciranje 9 programov, ki jim bo ministrstvo v štiriletnem obdobju dodelilo skupaj 3.837.778,44 evrov. Zavrnjeni so bili 4 programi. Zaradi neizpolnjevanja pogojev so bile zavržene 3 vloge.

V obdobju 2018–2021 je bilo v sofinanciranje sprejetih 7 programov, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo z 2.200.000,00 evri. Zavrnjena sta bila 2 programa. Zaradi neizpolnjevanja pogojev so bile zavržene 3 vloge.

V obdobju 2014–2017 je bilo v sofinanciranje sprejetih 8 programov (1 odstopil), ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo z 2.400.000,00 evri. Zavrnjena sta bila 2 programa. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bila zavržena 1 vloga.

Intermedijske umetnosti

Na področju intermedijskih umetnosti je bilo sprejetih v sofinanciranje 5 programov, ki jim bo ministrstvo v štiriletnem obdobju dodelilo skupaj 1.592.380,00 evrov. Zavrnjen je bil 1 program. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bila zavržena 1 vloga.

V obdobju 2018–2021 so bili v sofinanciranje sprejeti 4 programi, ki jih je ministrstvo v štiriletnem obdobju financiralo z 1.200.000,00 evrov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je bila zavržena 1 vloga.

V obdobju 2014–2017 so bili v sofinanciranje sprejeti 4 programi, ki jih je ministrstvo financiralo z 1.558.400,00 evri. Zavrnjen je bil 1 program. Zaradi neizpolnjevanja pogojev ni bila zavržena nobena vloga.