Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija uspešno izdala novi obveznici z ročnostjo štiri in štirideset let

Republika Slovenija je 5. januarja 2022 uspešno izdala 4-letno obveznico v višini 1,25 milijarde evrov, ki zapade 13. februarja 2026, in 40-letno obveznico v višini 500 milijonov evrov, ki zapade 13. februarja 2062. Transakcija je prva tovrstna transakcija za Slovenijo v letošnjem letu.

Cena obeh obveznic se je določila ob 17:39. Novi 4-letni obveznici je bil tako določen kupon v višini 0,000 %. Ob tem je bil razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) -21 bazičnih točk (bt), donosnost do dospelosti pa v višini -0,241 %, ki predstavlja ekvivalent razmika 24,3 bt nad nemško referenčno obveznico DBR 0.5 % 02/26. V slovenski zgodovini predstavlja nova 4-letna obveznica najožji razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave, najožji razmik do nemške referenčne obveznice in najnižjo donosnost do dospelosti. Izbor obveznice z zapadlostjo leta 2026 ustrezno dopolnjuje profil zapadlosti portfelja dolga. Za 40-letno obveznico je bil določen kupon v višini 1,175 %, donosnost do dospelosti je bila ob določitvi cene 1,183 %, razmik je znašal MS+75 bt in je ekvivalent razmika +92,8 bt nad nemško referenčno obveznico DBR 0 % 08/52. Ročnost štirideset let je bila strateško izbrana, upoštevaje profil zapadlosti dolga. Ob enem je izdaja dolgoročnejše obveznice izkoristila ugodne stroške financiranja, ki še vedno ostajajo na zgodovinsko nizki ravni.

Vsled ugodnih tržnih razmer je Slovenija v torek, 4. januarja, ob 14:42 objavila mandat za izdajo dveh evrskih obveznic z zapadlostjo štiri in štirideset let. Odziv investitorjev je bil preko noči pozitiven in tako sta se naslednje jutro odprli knjigi naročil z začetnima cenovnima usmeritvama v območju MS-15 bt za 4-letno in v območju MS+80 bt za 40-letno obveznico. Po dveh urah je povpraševanje za 4-letno obveznico preseglo 4,6 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) in 1,5 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) za 40-letno obveznico. Ugoden odziv investitorjev je narekoval novi cenovni usmeritvi v območju MS-20 bt za 4-letno in v območju MS+77 bt za 40-letno obveznico. Ko sta knjigi naročil obsegali preko 5 milijard evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) za 4-letno in preko 1,6 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) za 40-letno obveznico, sta se ob 13:36 določila končna razmika pri MS-21 bt za 4-letno in MS+75 bt za 40-letno obveznico. Istočasno sta bili nakazani velikosti izdaj serij obveznic, in sicer 1,25 milijarde evrov za 4-letno in 0,5 milijarde evrov za 40-letno obveznico.

Knjigi sta ob zaprtju presegli 5 milijard evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) za 4-letno in 1,6 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje) za 40-letno obveznico.

Transakcijo so vodile Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in J.P. Morgan.

Geografska in institucionalna porazdelitev sta bili sledeči:

4-letna obveznica

Geografska porazdelitev:

Združeno kraljestvo in Irska                   26,3 %

Francija / Beneluks                                26,0 %

Nemčija / Avstrija / Švica                       15,7 %

Slovenija                                               10,4 %

Skandinavija                                          10,3 %

Ostala Evropa                                          6,8 %

Italija                                                      2,9 %

Ostali svet                                                1,6 %

Institucionalna porazdelitev:

Upravljalci skladov / pokojninski skladi / zavarovalnice         57,8 %

Banke / zasebne banke                                                      23,5 %

Upravljalci tveganega kapitala                                              9,5 %

Centralne banke / uradne institucije                                      8 %

Ostali                                                                                  1,2%

40-letna obveznica

Geografska porazdelitev:

Nemčija / Avstrija / Švica                        42 %

Združeno kraljestvo / Irska                     30,9 %

Francija / Beneluks                                 13,1 %

Skandinavija                                           5,8 %

Ostala Evropa                                          4 %

Ostali svet                                              2,5 %

Slovenija                                                1,6 %

Italija                                                     0,1 %

Institucionalna porazdelitev:

Upravljalci skladov / pokojninski skladi / zavarovalnice         81,5 %

Upravljalci tveganega kapitala                                              9,7 %

Banke / zasebne banke                                                        6,7 %

Centralne banke / uradne institucije                                      2 %

Ostali                                                                                 0,1%

Tega obvestila ali njegovih kopij, v celoti ali delno, ni dovoljeno vnašati ali prenašati, neposredno ali posredno, v ZDA, Avstralijo, Kanado ali na Japonsko ali v katerokoli drugo jurisdikcijo, na območju katere bi bilo takšno ravnanje nezakonito. To obvestilo ni ponudba ali vabilo k prodaji, niti del takšne ponudbe ali vabila, kakor tudi ni ponudba ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev osebam v katerikoli jurisdikciji. Niti to obvestilo, niti kakšen njegov del, niti dejstvo, da je bilo to obvestilo posredovano, ne predstavlja podlage za sklenitev kakšne pogodbe niti se nanj ni dopustno opirati v povezavi s kakšno pogodbo. V določenih jurisdikcijah lahko ponudba in posredovanje tega obvestila ali drugih podatkov v zvezi s ponudbo omejujejo predpisi. Osebe, ki prejmejo takšne listine ali podatke so se dožne seznaniti s takšnimi omejitvami in jih upoštevati. Neupoštevanje takšnih omejitev lahko predstavlja  kršitev predpisov o vrednostnih papirjih katere od takšnih jurisdikcij. To obvestilo ni ponudba za prodajo ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev  v ZDA.  Teh  vrednostnih papirjev ni dovoljeno ponujati ali prodajati v ZDA, razen če so  registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA iz 1933 ali če velja izjema od obveznosti takšne registracije.  Izdajatelj ni registriral in ne namerava registrirati nobenih ponujenih vrednostnih papirjev v ZDA, niti ne namerava izvesti nobene takšne ponudbe javnosti v ZDA oziroma to lahko stori samo s ponudbenim dokumentov izdajatelja, ki vsebuje podrobne informacije o Republiki Sloveniji.