Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 108. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode iz vrtine CM-1 za proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.6. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 01407-4/2019 z dne 16. 12. 2019 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 014-32/2015 z dne 28. 1. 2016 za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.9. Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.10. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, za obdobje 2021–2023, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.11. Predlog državnega programa obvladovanja raka 2022‒2026, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.12. Predlog nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.13. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog soglasja k Petletnemu programu razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za obdobje 2022–2026, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2022 za Plečnikovo leto, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.17. Predlog za odtujitev kulturnega spomenika državnega pomena, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.18. Predlog odgovora na zahtevo Zagovornika načela enakosti za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.19. Predlog kvot pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do marca 2022 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.20. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SVRK, UN, MZ, MF), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.22. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski postavki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.23. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

1.24. Predlog določitve cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2022, poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj    Gradivo

1.25. Poročilo Sveta Republike Slovenije za otroke in družino 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.26. Tretje poročilo delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.27. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.28. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030), poročevalec: Marjan Dikaučič

1.30. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.31. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o sporazumu o prostranem omrežju Evropske unije za delovanje (MOU EU OPS WAN), poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o zdravstveni pomoči pri zagotavljanju primarnega zdravstvenega varstva zaradi razmer v zvezi s COVIDOM-19 na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.33. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Varstvo otrok pred kršitvami človekovih pravic v vseh oblikah in v vseh okoliščinah, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.34. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju Akcijskega načrta Sveta Evrope za Bosno in Hercegovino 2022–2025, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.35. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Zmanjšanje zaostanka Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.37. Predlog resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.38. Predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.39. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.40. Predlog sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.43. Predlog soglasja k predlogom amandmajev in uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o debirokratizaciji, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan   Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.5. Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu, za obdobje od srede, 15. 12., do torka, 21. 12. 2021 , poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar   

2.7. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar   

2.8. Predlog seznanitve s stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 in oceno stroškov za prvo trimesečje 2022, poročevalec: Janez Poklukar   

2.9. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

3. Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4A. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec

4B. Predlog dodatka št. 2 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe v Kobilarni Lipica št. C2130-20-080008 z dne 29. 1. 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5. Predlog odgovora na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov, izhajajoč iz spodnje tretjine plačne lestvice ter na predlog ureditve dela na domu v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

6. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2020 ter Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.3. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo

7.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS

7.5. Predlog razrešitve in imenovanja članice v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Rinka

7.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

7.7. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

7.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

7.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi

7.10. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu

7.12. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v k. o. 2003 Verd

7.13. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. pri nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Slivnica (Počivališče Slivnica zahod)

7.14. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-16Z213002 na Občino Kidričevo

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja in razrešitve članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poročevalec: dr. Jože Podgoršek  

8.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

8.3. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Janez Poklukar 

8.4. Predlog imenovanja članov in namestnikov članov v Komisiji za razlago kolektivne pogodbe za policiste, poročevalec: Aleš Hojs  

8.5. Predlog za razrešitev vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalec: dr. Simona Kustec   

8.6. Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport , poročevalec: dr. Simona Kustec