Skoči do osrednje vsebine

313. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spremeni tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za osebo, ki je prejela poživitveni odmerek cepiva v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

Osebe, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na področju trgovinske dejavnosti je vlada določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, na kvadraturo na 10 m2 na stranko. Hkrati se ob vhodu objavi informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

Sprememba 14. člena sledi mnenju Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 20. 12. 2021. Iz tega izhaja, da je glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja omikron različice virusa, nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano višjo obremenitev bolnišnic, treba zaostriti ukrepe. Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o amandmajih k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev, ki so bili podani k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19. Amandmaji se med drugim nanašajo na podaljšanje trajanja Programa finančnih spodbud covid-19 skladno s podaljšanjem začasnega okvira Evropske unije, na popravek pri ukrepu glede turističnih bonov skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora, na dopolnitev z novim ukrepom za likvidnostna posojila Slovenskega podjetniškega sklada, na dopolnitev z izredno uskladitvijo pokojnin, na dopolnitev v zvezi s plačami zdravnikov in zobozdravnikov, na dopolnitev na področju odškodnin zaradi cepljenja, na dopolnitev na področju prihodov iz držav s slabo epidemiološko sliko ter na časovno podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se iztečejo z 31. decembra 2021. S predlaganimi amandmaji se upošteva tudi pripombe ZPS, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada soglaša z izločitvijo dodatnih sredstev na sklad za okrevanje in odpornost

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za finance, da z namenske postavke Sredstva za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost izloči sredstva na podračun iz 10. točke 41. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do višine 2.201.729,21 evra.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost, štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2021 in 2022. Vlada je Ministrstvu za finance že izdala soglasje za izločanje na sklad za okrevanje in odpornost v višini 111.044.997,60 evra. Tokratno soglasje je podano za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2021 do višine 2.201.729,21 evra, s čimer ne bo prekoračen obseg izdatkov, ki je v okviru za pripravo proračunov sektorja država določen za državni proračun.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada o amandmajih k predlogu novele Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada je danes soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o davku na dodano vrednost.

Z amandmaji se predlog novele zakona usklajuje z direktivo Sveta EU 2021/1159 o spremembi direktive 2006/112/ES glede začasnih oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v odziv na pandemijo covida-19, ki omogoča oprostitev plačila davka na dodano vrednost za nakup blaga in storitev, ki ga opravi Evropska komisija ali drug organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, za izvajanje nalog, povezanih z odzivanjem na pandemijo covida-19. Predlagane določbe začnejo veljati 15. dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 2021. Rok za prenos določb direktive v nacionalno zakonodajo je 31. december 2021.

Z amandmaji se zato dopolnjujejo tudi prehodne določbe, in sicer se določi, da se določbe za uskladitev z direktivo Sveta 2021/1159/ES uporabljajo z učinkom za nazaj od 1. januarja 2021. Dodatno se določi tudi zamik začetka uporabe nekaterih drugih določb predloga zakona. Na novo je predvidena prehodna določba za uveljavljanje odbitka DDV od motornih vozil, katerih pogon je brez izpusta ogljikovega dioksida in so v poslovnih knjigah evidentirana kot osnovna sredstva, vendar obdobje petletnega popravka za ta osnovna sredstva še ni poteklo.

Z amandmaji se zagotavlja tudi večja pravna jasnost posameznih določb predloga novele zakona oziroma se sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe DZ.

Vir: Ministrstvo za finance