Skoči do osrednje vsebine

Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029

Vlada je na redni seji 17. decembra 2021 določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029 (ReNPK22–29) in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Poslanstvo ReNPK22–29 je, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe.

Resolucija prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju družbenega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju javnega interesa in skupnega dobrega, sodobnih znanstvenih dognanjih ter oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora potencialov kulture in kulturnih vrednot.

Glavni strateški cilji ReNPK22–29 so:

 • okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike,
 • zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,
 • skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine,
 • spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev,
 • zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture,
 • upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem,
 • pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture,
 • zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,
 • zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,
 • okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture,
 • decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora – doseči večjo zastopanost kulture na regionalnem in lokalnem nivoju,
 • okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini,
 • okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Po sprejemu ReNPK22–29 v Državnem zboru minister za kulturo pripravi akcijski načrt za obdobje štirih let, ki ga potrdi vlada.