Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 107. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.2. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.8. Predlog odloka o spremembah Odloka o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Letni program izobraževanja odraslih za leto 2022, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.12. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 01407-7/2015 z dne 28. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog dogovora o plačilu obveznosti Republike Slovenije pri izgradnji širokopasovnih omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.14. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2022, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.15. Predlog odgovora na pobudo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede presoje posledic sprejetih predpisov in ukrepov na človekove pravice ter za vzpostavitev centralne kontaktne točke za zagotavljanje ocene posledic sprejetega ukrepa oziroma predpisa na človekove pravice po posameznih ministrstvih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o določitvi družbe T-2 d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2022 v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.18. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski postavki Ministrstva za zdravje preko načrtovanih pravic porabe v letu 2021, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.19. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-3121 Kompozitna modularna kombi plošča Stilles v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.22. 41. in 42. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Načrt izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.25. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Dopolnila št. 2 k projektnemu dogovoru št. PRJ.CAP.B.845 med ministrstvi za obrambo prispevajočih držav in Evropsko obrambno agencijo o jedrskem, radiološkem, kemičnem, biološkem nadzoru kot storitvi, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Predlog donacije cepiva COVID-19 Vaccine Moderna, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH Črni gori, poročevalec: Janez Poklukar

1.28. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 18. do 20. decembra 2021 v Washingtonu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 17. decembra 2021 v Zalaegerszegu na Madžarskem, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.30. Predlog odgovora Računskemu sodišču Republike Slovenije o izvedenih ukrepih po končanju revizijskega postopka o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.31. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.32. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (KPV, GSV, MZ, MZZ, MF, MGRT, MKGP, MOP, MDDSZ, Okrožno sodišče v Ljubljani), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.33. Poročilo o pregledu stanja na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in predlog podaljšanja začasnega izvajanja storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.34. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.35. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje od srede 8. 12. 2021 do torka 14. 12. 2021 , poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.7. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.8. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja izvajanja podaljšane obravnave, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3A. Predlog zakona o elektronskih komunikacijah – prva obravnava, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3B. Predlog sklepov Vlade Republike Slovenije glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave od 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet

4.2. Predlog imenovanja nadomestnega člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

4.3. Predlog seznanitve z odstopom člana in prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

4.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica

4.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za trženje in dizajn Maribor«

4.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Kranj

4.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja

4.10. Predlog seznanitve s predlogom ureditve izmenskega dela v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji

4.11. Predlog seznanitve z namero za sklenitev sodne poravnave v sporu tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji (Ministrstvo za javno upravo)

4.12. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2392 Ajdovščina na Občino Ajdovščina